~* ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ : free counters

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- 
παρασκευή  23 Αυγούστου 2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~                                                                      

~**   Ο θάνατος δεν είναι το τέλος
: Όταν ανακαλούμε το παρελθόν, συχνά θλιβόμαστε γιατί στερήσαμε από την αγάπη μας πρόσωπα πού πλέον δεν βρίσκονται δίπλα μας να αγαπήσουμε.
~  Υιοθετούμε αυτή την εντύπωση γιατί απλά στρεφόμαστε προς λάθος κατεύθυνση.
Εάν ο Θεός δεν είναι ο Θεός των νεκρών άλλα των ζώντων (Ματ. 22:33), τότε όλοι όσοι έφυγαν από τούτη τη γη, είναι ζωντανοί εν Χριστώ.  Κι εμείς μπορούμε να στραφούμε προς αυτούς για συγχώρεση και μεσιτεία.  Δεν είναι ποτέ αργά εάν αληθινά πιστεύουμε τον Θεό, ως Θεό των ζώντων. Και ποτέ δεν θα πρέπει να μιλούμε για την αγάπη μας σε χρόνο παρελθόντα.  Ο θάνατος του σώματος δεν διασπά την σχέση, αφού αυτή ήταν, είναι και θα παραμείνει ζωντανή ανάμεσα σε ανθρώπους πού συναντήθηκαν και αγαπήθηκαν σε τούτη τη ζωή. Ο θάνατος δεν είναι ποτέ το τέλος. Συνεχίζουμε να ζούμε όταν πεθαίνουμε, ακόμα και σε τούτη τη γη, αφού κληρονομούμε τους καρπούς της επίγειας ζωής και ύπαρξης μας σε όσους ακολουθούν. Και συνεχίζουμε να φέρουμε πάντοτε ευθύνη για την απήχηση της βιωτής μας.  Από το βιβλίο:«Ο θάνατος σαν κέρδος»
~**  Απόδοση εορτής Κοιμήσεως Θεοτόκου – Γιορτή σήμερα 23 Αυγούστου – Ποιοι γιορτάζουν
~– Η Εκκλησία μας σήμερα, 23 Αυγούστου, τιμά την .
~   Επίσης, στις 22 και 23 Αυγούστου, εορτάζει με κάθε εκκλησιαστική και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, η ιστορική Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας στον Προυσσό Ευρυτανίας.

Απολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ήχος α’.
Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε, Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταίς πρεσβείαις ταίς σαίς λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Κοντάκιον Ήχος πλ. β’. Αυτόμελον. Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής Μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον. https://youtu.be/guFfLqZRJDE    .- 
~**  Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 23 Αυγούστου 2019 Απόδοση Κοιμήσεως της Θεοτόκου
– Κατά Λουκάν (10΄ 38-42, 11΄ 27-28): Γιορτή σήμερα: Απόδοση Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
~
καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ.
ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά·
ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς.
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. Μετάφραση:   Καθώς δε ο Κυριος με τους μαθητάς του επήγαιναν προς την Ιερουσαλήμ, εμπήκε ο Ιησούς εις ένα χωριό. Καποια δε γυναίκα, ονόματι Μαρθα, τον υπεδέχθη στο σπίτι της. Είχε δε αυτή και αδελφήν, ονόματι Μαρίαν, η οποία εκάθισε κοντά εις τα πόδια του Ιησού και ήκουε την διδασκαλίαν του. Η δε Μαρθα, από την μεγάλην της επιθυμίαν και προθυμίαν να περιποιηθή αξίως τον διδάσκαλον, απερροφάτο από τας πολλάς ασχολίας. Εις κάποιαν στιγμήν εστάθη κοντά στον Ιησούν και είπε· “Κυριε, δεν σε μέλει που η αδελφή μου με αφήκε μονήν να ετοιμάσω τα του φαγητού δια σε και τους μαθητάς σου; Πες της λοιπόν να με βοηθήση”. Απήντησε δε ο Ιησούς και είπε· “Μαρθα, Μαρθα, εφορτώθηκες πολλές φροντίδες, ταλαιπωρείσαι και κουράζεσαι δια να ετοιμάσης πολλά. Ενα όμως είναι το χρησιμώτερον και απαραίτητον, η πνευματική τροφή, την οποίαν προσφέρω εγώ. Η δε Μαρία εδιάλεξε την καλήν μερίδα, την πνευματικήν, η οποία και δεν θα της αφαιρεθή ποτέ από κανένα. Διότι αι ωφέλειαι από την πνευματικήν τροφήν είναι αιώνιαι και αναφαίρετοι”. Ενώ δε έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος ενθουσιασμένη από την διδασκαλίαν του, έβγαλε φωνήν μεγάλην και είπε· “μακαρία η κοιλία που σε εβάσταξε και οι μαστοί, τους οποίους εθήλασες. Μακαρία η μητέρα, που σε εγέννησε και σε έθρεψε”. Και αυτός είπε· “βεβαίως μακαρία είναι η μητέρα μου, αλλά επίσης μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν τον λόγον του Θεού και τον φυλάσσουν”.
 ~**  Αγωνίσου, όσο μπορείς, ν’ αγαπήσεις κάθε άνθρωπο
: «Εγώ σας λέω», είπε ο Κύριος
Αγαπάτε τους εχθρούς σας
Ευεργετείτε όσους σας μισούν
Προσεύχεστε για όσους σας
βλάπτουν (Ματθ. 5, 44).
~  Γιατί έδωσε αυτές τις εντολές;
Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη
Την οργή και τη μνησικακία
Και να σε αξιώσει ν’ αποκτήσεις την τέλεια αγάπη.

Αυτή εί ναι αδύνατον να την έχει
Όποιος δεν αγαπάει εξίσου όλους τους ανθρώπους
Όπως και ο Θεός τους αγαπάει όλους εξίσου.
Όποιος έχει την τέλεια αγάπη, δεν κάνει διακρίσεις στους ανθρώπους.

Ξέρει πως όλοι μας έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση
Και γι’ αυτό ανεξαίρετα τους αγαπάει όλους το ίδιο.

Τους ενάρε τους τους αγαπάει ως φίλους
Ενώ τους κακούς τους αγαπάει ως εχθρούς
Και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει, αν τον βλάψουν
Χωρίς να υπολογίζει καθόλου το κακό που του γίνεται.

Αντίθετα, αν τον καλέσει η περίσταση, πάσχει για χάρη τους, για να τους κάνει κι αυτούς φίλους, αν είναι δυνατόν.

Κι αν αυτό δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή του
Αλλά συνεχίζει να τους αγαπάει όλους εξίσου.

Αγωνίσου, όσο μπορείς, ν’ αγαπήσεις κάθε άνθρωπο.
Αν αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ακόμα, τουλάχιστον μη μισήσεις κανέναν.
~**   Μην θέλεις όλα να τα ελέγχεις χωρίς να τα ζεις
: Δεν είναι η θλίψη μια κατάρα που πρέπει να εξορκίσουμε από την ζωή μας, αλλά μια διαδικασία μεταμόρφωσης. Μια διαδικασία που πρέπει να σεβαστούμε δίνοντας της τον χρόνο που χρειάζεται για να εκφραστεί.
~  Μια απώλεια, κάτι που έχασες και ίσως να μην θυμάσαι, κάτι που σου λείπει ή κάτι που τελείωσε, παίρνει νέα μορφή, μεταπλάθεται, ξαναγεννιέται, μεταμορφώνεται.

Ας αφήσουμε τον εαυτό μας να αισθανθεί, να πέσει και να σηκωθεί. Να πονέσει και να γελάσει. Να θυμώσει και να ηρεμήσει, απιστήσει και να πιστέψει να αμαρτήσει και να μετανοήσει. Άφησε την ζωή να ρέει και τον Θεό να πρωταγωνιστεί. Μην ζητάς να γίνεις άγαλμα, τέλειο μα τόσο κρύο, παγερό, αμήχανο κι ανίκανο να νιώσει!!! Μην θέλεις όλα να τα ελέγχεις χωρίς να τα ζεις. Όχι δεν είσαι ενάρετος μα φοβισμένος έως θανάτου.  Να θυμάσαι, ότι πάνω από την κόλαση, περισσότερο φοβόμαστε τον παράδεισο.  π. Χαράλαμπος Λίβυος Παπαδόπουλος
***  Αυτοί είναι «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» μας οι Αμερικανοί! CIA: «Έχουν δίκιο οι Τούρκοι να προελάσουν στην Κύπρο»…
του Κώστα Βενιζέλου,
Μεσούσης της τουρκικής προέλασης στην Κύπρο, τον Αύγουστο του 1974, η αμερικανική CIA δικαιολογούσε τα όσα επέβαλε διά της ισχύος η Τουρκία σε βάρος του νησιού. 
Τα γεγονότα γνωστά, όχι όμως και τα όσα αναφέρονται παρασκηνιακά από τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της συμμάχου τους Τουρκίας στην Κύπρο.
Η CIA εξέφραζε τότε την τουρκική θέση πως δεν μπορούσαν τα τουρκικά στρατεύματα να περιοριστούν στο θύλακα που δημιουργήθηκε με την πρώτη εισβολή (το προγεφύρωμα Κερύνεια- Αγύρτας). Σε απόρρητο τηλεγράφημα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, της CIA, με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1974( δεύτερη φάση της εισβολής), μεταξύ πολλών άλλων, είναι άκρως ενδιαφέρουσα η προσπάθεια της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας να στηρίξει- για την ακρίβεια να δικαιολογήσει- την προέλαση των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων εκείνες τις δύσκολες ώρες του Αυγούστου του 1974.  Σύμφωνα με το απόρρητο τηλεγράφημα της CIA, η κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού θα δώσει στους Τούρκους ισχυρή δύναμη για να επιμείνει στο γεωγραφικό διαχωρισμό του πληθυσμού. Θέση που, που όπως τονίζεται, βρίσκεται στο επίκεντρο των αιτημάτων τους για διευθέτηση του Κυπριακού. Ενώ οι Τούρκοι δεν έχουν παραιτηθεί από την αντίληψη ενός ομοσπονδιακού κράτους στην Κύπρο, αναφέρεται στο τηλεγράφημα, η λογική των γεγονότων φαίνεται να κινείται προς την de facto διχοτόμηση του νησιού, με το μεγαλύτερο μέρος της κατεχόμενης τουρκικής περιοχής να συνδέεται άμεσα με την Τουρκία.  
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, οι Τούρκοι θα στηρίξουν τις εδαφικές τους απαιτήσεις στην κεντρική περιοχή του άξονα Κερύνειας-Λευκωσίας. Θα επιθυμούν ασφαλής εμπορική πρόσβαση στο νησί είτε με πλήρη έλεγχο του διεθνούς αεροδρομίου της Λευκωσίας είτε με κάποια συμφωνία με τους Έλληνες. Η Άγκυρα, σύμφωνα με την εκτίμηση της CIA, «μπορεί να μην επιμένει τελικά στον έλεγχο ολόκληρης της επικράτειας που καταλαμβάνει όταν τελικά τεθεί σε ισχύ μια εκεχειρία.  Αλλά η υπόθεση για την εκτεταμένη πληθυσμιακή επανεγκατάσταση αποκτά επείγοντα χαρακτήρα ενόψει της υπερπλήρωσης των τουρκοκυπριακών θυλάκων. Και η Άγκυρα αδιαμφισβήτητα επιθυμεί επαρκές έδαφος για να φιλοξενήσει όλη την τουρκική κοινότητα που επιθυμεί να προχωρήσει στην ασφάλεια του κύριου τουρκικού τομέα».  Επιπλέον, συνεχίζει το τηλεγράφημα, οι Τούρκοι θα επιμείνουν ότι σε κάθε διευθέτηση οι Έλληνες εγκαταλείπουν το δικαίωμα να έχουν συγκρίσιμες στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο. Καμία τουρκική κυβέρνηση, αναφέρεται, δεν μπορεί να παράσχει το πλεονέκτημα που προσφέρει η παρουσία της ανώτερης στρατιωτικής δύναμης στο νησί. Σύμφωνα με την CIA, μολονότι οι Τούρκοι πιθανότατα δεν σκοπεύουν να μεταβούν πέρα από το βόρειο τμήμα της Κύπρου, η προέλαση τους θα μπορούσε να αλλάξει τους σχεδιασμούς. Στη συνέχεια αναφέρεται πως αν οι Τούρκοι στην Πάφο, για παράδειγμα, κινδυνεύουν, η πίεση να στείλει στρατεύματα εκεί θα ήταν μεγάλη. Φυσικά, προστίθεται, εάν οι Έλληνες αποδείξουν ότι δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν τις στρατιωτικές πραγματικότητες του νησιού στα πλαίσια μιας πολιτικής διευθέτησης μετά από την κατάπαυση του πυρός, η Άγκυρα θα εισέλθει στον πειρασμό να ανοίξει ένα ακόμη γύρο στην Κύπρο. slpress.gr
***Η επιτομή της προχειρότητας και της ανευθυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο προς τα Ζερμπίσια

Αρκαδική πύλη προς Ζερμπίσια: με τελάρα και κλαδιά σε κώνους εδώ και πολύ καιρό (χρόνια σύμφωνα με μαρτυρίες) έχει επισημανθεί η επικινδυνότητα του οδοστρώματος για τα διερχόμενα οχήματα.
Όση κατανόηση και αν υπάρχει για την καθυστέρηση μιας παρέμβασης στο οδικό δίκτυο δεν υπάρχει δικαιολογία για τα πρόχειρα μέτρα προστασίας.
Το επισημαίνουμε γιατί το καλοκαίρι τελειώνει, οι πρώτες βροχές έρχονται και ο δρόμος καταρρέει.   
Γιάννης Λάσκαρης
 ***  Αύξηση θητείας 3 μήνες στον Στρατό Ξηράς και πρόσληψη 10.000 ΕΠΟΠ σε βάθος δεκαετίας για να κλείσουν οι «τρύπες»…
Σειρά μέτρων εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες του Νews 24/7 η πολιτική και φυσική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προκαλεί η υπογεννητικότητα στο συνολικό αριθμό των στρατευμένων της χώρας μας.  
Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο υφυπουργός -και πρώην αρχηγός ΓΕΣ- Αλκιβιάδης Στεφανής, σε συνεργασία με τη στρατιωτική ηγεσία, εξετάζουν λύσεις που δεν θα αυξάνουν στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων τη στρατιωτική θητεία, αλλά θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψανδρίας που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, παρατηρείται σήμερα στο στράτευμα. Είναι χαρακτηριστικό πως σε σύγκριση με την Τουρκία, το τελευταίο έτος γεννήθηκαν στη χώρα μας 35.000 περίπου αγόρια, ενώ στη γειτονική χώρα 720.000 αγόρια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:  -Εναρμόνιση της στρατιωτικής θητείας στον στρατό ξηράς (σήμερα η διάρκειά της είναι 9 μήνες) με τη διάρκεια της θητείας στο ναυτικό και την αεροπορία, που σήμερα είναι 12 μήνες. 
-Επιλεκτική στράτευση στα 18 έτη, με κίνητρο τη μειωμένη θητεία για όσους υπηρετήσουν πριν τις σπουδές τους. Η πολιτεία θα επιλέγει τις σχολές για τις οποίες θα ισχύει η συγκεκριμένη δυνατότητα.  -Εθελοντική στράτευση των γυναικών. Εξετάζονται διάφορα μπόνους για όσες νέες επιλέξουν να στρατευτούν, μεταξύ των οποίων -σύμφωνα με τις πληροφορίες του Νews 24/7- η παροχή “μπόνους” σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.  -Σταδιακή πρόσληψη χιλίων περίπου οπλιτών, επί δέκα συνεχή έτη. -Μείωση των στρατοπέδων. Σήμερα μόνο ο στρατός ξηράς διαθέτει 1596 στρατόπεδα. Μόνο ένας νεοσύλλεκτος να πάει σε καθένα από αυτά, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, απαιτείται πάνω από τη μισή ΕΣΣΟ (από τους μισούς νέους, δηλαδή, που στρατεύονται σε κάθε “σειρά”).  -Ρύθμιση του θέματος των ανυπότακτων, που σήμερα ανέρχονται περίπου σε 47.000, οι 30.000 εκ των οποίων είναι στο εσωτερικό. Μεταξύ των λύσεων που συζητούνται είναι και αυστηρά πρόστιμα για όσους δεν υπηρετούν τη θητεία. Η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας θα παρουσιάσει τις ολοκληρωμένες της προτάσεις το επόμενο διάστημα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως έχει δεσμευτεί κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί του. news247.gr
***  Πέθανε η ηθοποιός Ελισάβετ Ναζλίδου

~  Η Ελισάβετ Ναζλίδου πέθανε αργά το βράδυ της Πέμπτης, ύστερα από τέσσερις μήνες «μάχης» με τον καρκίνο.
Η κηδεία της θα γίνει σήμερα, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί στην Λάρισα.
Είχε συμμετάσχει σε πολλές γνωστές τηλεοπτικές σειρές.   
Η δυσάρεστη είδηση αναστάτωσε τον καλλιτεχνικό κόσμο.   
Το δυσάρεστο νέο έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης του ο  δημοσιογράφος Βασίλης Μπουζιώτης. «Έφυγε και η Ελισάβετ (Ναζλιδου)/ μα τι άδικο/ πάλεψε με τον καρκίνο και σήμερα έφυγε απ'τη ζωή/ η κηδεία της θα γίνει αύριο το πρωί στις 11:30 στο 1ο νεκροταφείο στην Λάρισα/ δεν έχω λογία να γράψω/ ένα μεγάλο χαμόγελο θυμάμαι και μια γλύκα/ ήταν στα γυρίσματα της Αίθουσας του θρόνου που τη γνώρισα/ καλή ηθοποιός και υπέροχο πλάσμα/ κάλο ταξίδι να'χει», έγραψε ο κ. Μπουζιώτης στο Facebook. 
Πηγή: lifo.gr
Η Ελισάβετ Ναζλίδου έπαιξε σε σειρές όπως η «Η αίθουσα του θρόνου», «Λίτσα.com», «Τύχη Βουνό» κ.α. και σε κινηματογραφικές ταινίες όπως οι «Γυναίκες Δηλητήριο» (1993) του Νίκου Ζερβού, με πρωταγωνιστές τους Σπύρο Παπαδόπουλο, Βλάση Μπονάτσο, Νάντια Μουρούζη κ.α., «Επιστροφή» (2007) του Βασίλη Δούβλη κ.α.
Η παρουσία της ήταν έντονη και στο θέατρο, όπου συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και πολλές ακόμη θεατρικές σκηνές, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.
Ελληνικές τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:
Σελίδα περιεχομένου Έτος Κανάλι
Dr Τζούλια και Ms Χάιδω 1994|1994 Star
Safe sex: Η απαγωγή 2008|2008 Mega
Διπλή αλήθεια: Αγνώστου πατρός 1997|1997 ΕΤ1
Η αίθουσα του θρόνου 1998|1998 Mega
Η φόνισσα (1993) 1993|1993 ΕΤ1
Κλεμμένη ζωή 2007|2007 ΑΝΤ1
Λίτσα.com 2008|2008 ΑΝΤ1
Μαμά και γιός 2002|2002 ΝΕΤ
Οι μεν και οι δεν 1993|1993 ΑΝΤ1
Οι τελευταίοι εγγονοί 1991|1991 Mega
Οι φρουροί της Αχαϊας (1992) 1992|1992 Mega
Παππούδες εν δράσει 2000|2000 ΕΤ1
Στη χώρα των φευγάτων 1993|1993 ΑΝΤ1
Στο δρόμο της καρδιάς 2001|2001 Alpha
Τα χρυσά κορίτσια 2007|2007 ΕΤ1
Το 10 2007|2007 Alpha
Το φάντασμα 1990|1990 ΕΤ2
Τύχη βουνό 2006|2006 ΑΝΤ1
Χορεύοντας στη σιωπή 2002|2002 Alpha
Χωρικά ύδατα 1998|1998 ΕΤ1
Ψιτ, sweety 1995|1995 ΑΝΤ1
Ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:
Γυναίκες δηλητήριο 1993
Η επιστροφή (2007) 2007
Κρύο-Ζεστό 2002
Το φως που σβήνει 2000

*** Απορρίφθηκε από το ΣτΕ το αίτημα Θάνου και Νάκου για «πάγωμα» της έκπτωση τους…
Το «όχι» στη Θάνου είπε ο προεδρεύων του θερινού τμήματος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος. Θάνου και Νάκου είχαν καταθέσει αίτηση για να παγώσει η έκπτωσή τους από τις θέσεις τις οποίες κατείχαν. Στις αρχές Δεκεμβρίου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης και από την Ολομέλεια του ΣτΕ. 
«Όχι» είπε ο προεδρεύων του θερινού τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Μιχάλης Πικραμένος, στο αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει η Βασιλική Θάνου και Άννα Νάκου, πρώην πρόεδρος και πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντιστοίχως, προκειμένου να παγώσει η διαπιστωτική πράξη έκπτωσή τους από τις θέσεις τις οποίες κατείχαν.
Το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε από τον κ.Πικραμένο ενώ η πρώην πρόεδρος και η πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν καταθέσει και αίτηση αναστολής, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 30 Αυγούστου στην Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ. Ταυτόχρονα, έχουν υποβάλει αίτηση ακύρωσης των πράξεων έκπτωσης τους από την ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η αίτησή ακύρωσής αναμένεται να συζητηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου από την Ολομέλεια του ΣτΕ. Οι κυρίες Θάνου και Νάκου στρέφονται κατά των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης εκπτώσεώς τους από τις θέσεις τους, υποστηρίζοντας πως η θέσπιση του ασυμβίβαστου που εισήχθη με τον νόμο της κυβέρνησης 4623/2019 κατ’ εφαρμογήν του οποίου κηρύχθηκαν έκπτωτες εμφανίζει σωρεία παραβάσεων τόσο της κοινοτικής όσο και της εθνικής νομοθεσίας.  newsit.gr
***  Τάκης Θεοδωρικάκος: «Ειλημμένη απόφαση η κατάργηση της απλής αναλογικής»

Συνάντηση στην Καλαμάτα με το νέο Περιφερειάρχη και τους νέους δημάρχους της Μεσσηνίας είχε ο Υπουργός Εσωτερικών
 Υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει το συντομότερο η ΣΔΙΤ σε συνεργασία  με την κεντρική εξουσία  και  το νέο Περιφερειάρχη
 «Αυλαία» στις επισκέψεις υπουργών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία, «άνοιξε» χθες, ο πρώτος τη τάξει υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνοδευόμενος από τον γ.γ. του Υπουργείου Μιχάλη Σταυριανουδάκη, επισκέφθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το πρωί το δημαρχείο της Καλαμάτας. Τον κ. Θεοδωρικάκο, καλωσόρισε στην Καλαμάτα, ο απερχόμενος δήμαρχος και νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και αφού είχαν μια κατ΄ιδίαν ολιγόλεπτη συνάντηση προχώρησαν σε μια σύσκεψη που διήρκησε περισσότερο από μια ώρα με όλους τους νέους δημάρχους Μεσσηνίας, που σε λίγες ημέρες αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους καθώς και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Νομού, Γιάννη Λαμπρόπουλο, Μίλτο Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά. Από πλευράς των δημάρχων το «παρών» έδωσαν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης Δημήτρης Γιαννημάρας. Απούσα, από τη συνάντηση ήταν η Δήμαρχος Οιχαλίας, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, η οποία εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον συνεργάτη της κ. Δημητρακόπουλο. Επίσης, στη σύσκεψη με τον υπουργό παραβρέθηκαν και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Μεσσηνίας που εκλέχθηκαν με τον Παναγιώτη Νίκα στις εκλογές του Μαϊου, ο Στάθης Αναστασόπουλος, ο Βασίλης Καπέλιος, ο Άγγελος Χρονάς, ο Τάσος Σαρδέλης, ο Ανδρέας Τσουκαλάς και η Άννα Καλογεροπούλου. Αμέσως μετά την συνάντηση ακολούθησαν δηλώσεις από τον νέο Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και από τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. 
 
theodorikakos dimarxeio 1.JPG
Παναγιώτης Νίκας: «Θα είμαστε δίπλα στον Υπουργό στην προσπάθεια για την αναδιοργάνωση του κράτους»
 Απόλυτα ικανοποιημένος για όλα όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών , δήλωσε ο απερχόμενος δήμαρχος Καλαμάτας και νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Ο κ. Νίκας τόνισε ότι αναφέρθηκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο νομός αλλά και η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Υπουργός δεσμεύτηκε για τη στήριξη και την βοήθεια του στην επίλυση των σημαντικών προβλημάτων. Πρόσθεσε, ότι θα βρίσκεται τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι δήμαρχοι της Μεσσηνίας στο «πλευρό» του νέου Υπουργού στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει για την αναδιοργάνωση του κράτους. Κλείνοντας, ο κ. Νίκας παρέδωσε συμβολικά δώρα στον κ. Θεοδωρικάκο καθώς και μια «σφραγίδα» του Δήμου Καλαμάτας με ημερομηνία το 1830, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας από τους παλαιότερους δήμους της χώρας.
 Τάκης Θεοδωρικάκος: «Θα καταργηθεί η απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση – Θα αναβαθμιστεί ο Φιλόδημος»
 Από την πλευρά του ο Τάκης Θεοδωρικάκος ευχαρίστησε τον δήμαρχο Καλαμάτα και εκλεγμένο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου καθώς και όλους τους δημάρχους αλλά και τους βουλευτές που έδωσαν το «παρών» ενώ ευχαρίστησε και τον κ. Χαρίτση, που απουσίαζε, για τη συνδρομή του στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής. Ο Υπουργός Εσωτερικών μετέφερε στους πολίτες της Μεσσηνίας δυο μηνύματα εκ μέρους της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνησή  θα στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις τους εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειάρχες και δε σκοπεύει να τους χωρίσει ανάλογα με κομματικά κριτήρια. «Οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και να προχωρήσουμε μπροστά» πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι μπορεί μεν η Μεσσηνία να είναι από τους νομούς της χώρας που βρίσκονται μπροστά, που άντεξαν πολύ καλύτερα μέσα στην δεκαετή κρίση, καθώς συνετέλεσαν σε αυτό καθοριστικοί παράγοντες όπως η ιδιωτική πρωτοβουλία με την εμβληματική επένδυση του «Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου» αλλά και ο νέος δρόμος,  αλλά θα κάνουν τα πάντα για να αναβαθμιστούν ακόμα περισσότερο οι υποδομές και η να πάει μπροστά πρέπει να διατηρώντας την ανάπτυξη της η οποία συνδέεται άρρηκτα με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα o κ. Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα τον «σκουπιδιών» βάζοντας το πολύ ψηλά στη λίστα και δίνοντας την υπόσχεση ότι η ΣΔΙΤ θα προχωρήσει το συντομότερο αφού σε συνεργασία η κεντρική εξουσία με τον νέο Περιφερειάρχη, αλλά και τους νέους δημάρχους,  θα κάνουν τα πάντα για να λυθεί μια και καλή αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Επίσης, υποσχέθηκε αμέριστη στήριξη στα αιτήματα των δημάρχων, για βασικές υποδομές όπως οδοποϊια , ύδρευση και βιολογικοί καθαρισμοί. Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα και βρίσκονται εδώ για να αποδείξουν στους Έλληνες ότι το κράτος υπάρχει, είναι ισχυρό, είναι σεβαστό και θα δουλέψει για λογαριασμό όλων των πολιτών χωρίς καμία εξαίρεση.
Αμέσως μετά ο κ. Υπουργός απάντησε σε λίγες ερωτήσεις. Αναφορικά με τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση που πραγματοποιήθηκαν με νομοσχέδιο πριν λίγο χρονικό διάστημα ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε ότι ουσιαστικά ανταποκρίθηκαν στο αίτημα των ίδιων των νεοεκλεγμένων δημάρχων και περιφερειαρχών της χώρας και ότι αν δεν είχαν προβεί σ’ αυτές τις αλλαγές σήμερα θα μάζευαν τα «συντρίμμια» της αυτοδιοίκησης.
Υποσχέθηκε δε, ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο θα συνεχίσει να νομοθετεί με σκοπό η αυτοδιοίκηση να έχει διακριτούς ρόλους, και οι πολίτες να σταματήσουν να «μπερδεύονται» ψάχνοντας υπευθύνους για τα αιτήματα  και τα προβλήματα τους. Τόνισε δε, ότι είναι ειλημμένη απόφαση η κατάργηση της απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση. Αναφορικά με τα προγράμματα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να τα συνεχίσει, ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι σκοπό του είναι η αναβάθμιση του εν λόγω προγράμματος με ακόμα περισσότερα κονδύλια και προγράμματα και σε συνεργασία πάντα με τη νέα ΚΕΔΕ που θα προκύψει.  Του Κώστα Γαζούλη

***  ΜΥΡΙΖΕΙ ΜΠΑΡΟΥΤΙ: Ποιοι θα αποχωρήσουν απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ αν προχωρήσει το «νέο κόμμα Τσίπρα»…
Η ατμόσφαιρα εντός Σύριζα το τελευταίο διάστημα μυρίζει μπαρούτι. Το instanews σας είχε πληροφορήσει από την πρώτη στιγμή ότι πολλά στελέχη εντός κόμματος δεν βλέπουν με θετικό μάτι την… επιχείρηση  που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. 
Πρωτοκλασάτα στελέχη του Σύριζα σε δημοσιογραφικά πηγαδάκια μιλούν ανοιχτά για ανάγκη διατήρησης του αριστερού προφίλ του κόμματος και απορρίπτουν τη στροφή προς το κέντρο.  
Για την ακρίβεια δεν θεωρούν ότι το νέο κόμμα που οραματίζεται ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να ξεκινάει από το κέντρο και να φτάνει ως τις παρυφές της αριστεράς, αλλά να ξεκινάει απ’ την αριστερά και να καταλήγει σε ένα (προοδευτικό) κομμάτι του κέντρου.  Συνομιλητές τους μάλιστα τονίζουν με νόημα ότι ο κ. Τσίπρας θα βρεθεί προ εκπλήξεως αν προχωρήσει το σχέδιό του χωρίς διάλογο με τους συντρόφους του εντός Σύριζα και σημειώνουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση 3 τουλάχιστον πρωτοκλασάτα στελέχη θα ανοίξουν μόνα τους την πόρτα εξόδου καθώς δεν θα έχουν θέση στο νέο κόμμα. Τι θα πράξει ο Αλέξης Τσίπρας; Οι πληροφορίες του instanews κάνουν λόγο για ειλημμένη απόφασή του να φτάσει ως το τέλος τον μετασχηματισμό του Σύριζα σε μια νέα, προοδευτική παράταξη. Με κάθε κόστος…  ΠΗΓΗ: instanews.gr
***  Να στηριχθούν οι νέοι που «επιχειρούν» στον τόπο τους ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Τάκη Θεοδωρικάκου στην Μητρόπολη Μεσσηνίας
Από την Μητρόπολη Μεσσηνίας όπου είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομο, ξεκίνησε η επίσκεψη στην Καλαμάτα του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου χθες το πρωί. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι είναι ιδιαίτερη χαρά να επισκέπτεται τη Μητρόπολη Μεσσηνίας που έχει επιδείξει σημαντικό κοινωνικό έργο αλλά και να γνωρίζει προσωπικά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσόστομο, ο οποίος είναι όπως τόνισε γνωστός στο Πανελλήνιο για τις σοβαρές και καίριες παρεμβάσεις που έχει επιδείξει σε μια σειρά ζητημάτων. Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για την επίσκεψη του, ευχόμενος παράλληλα να συνεχίσει τη θητεία του με το θετικό στίγμα που έχει ήδη δείξει από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων του .Πρόσθεσε, ότι η Μητρόπολη Μεσσηνίας έχει διάθεση να συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντιμετωπίζοντας από κοινού σημαντικά κοινωνικά ζητήματα , ελπίζοντας αυτή η άριστη συνεργασία να συνεχιστεί και με τις νέες δημοτικές αρχές. Επίσης, ευχήθηκε στο νέο Υπουργό να αναπτύξει πρωτοβουλίες συνεργασίες με την εκκλησία καθώς είναι δυο φορείς που «υπηρετούν» τον ίδιο λαό. Και οι δυο συμφώνησαν ότι οι «καιροί» απαιτούν ένα ελληνικό λαό μονιασμένο που ο διχασμός δεν χωρά. Αναφορικά με τα ζητήματα της Μεσσηνίας τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών όσο και ο κ.κ. Χρυσόστομος, συμφώνησαν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μεσσηνίας που την έκαναν να «αντέξει» τα χρόνια της κρίσης με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας να ζητά από τον Υπουργό το κράτος να σταθεί αρωγός ειδικά στους νέους που επέστρεψαν στις πόλεις και τα χωριά τους μετά από τις σπουδές και επέλεξαν να στήσουν στον τόπο τους τις δικές τους επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής.
 Του Κώστα Γαζούλη

***  Ε. Μακρόν και Κ. Μητσοτάκης συζήτησαν και για την τεχνική υποστήριξη των Mirage-2000 και τον ελληνικό στόλο…
Γαλλικές φρεγάτες και υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000, περιελάμβανε η ατζέντα των συνομιλιών που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Μπορεί να μην ήταν στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής πλευράς, αλλά συζήτηση έγινε και εκ των πραγμάτων συνδέθηκε με τα οικονομικά.  
Η ελληνική θέση ήταν πως θέλουμε τις φρεγάτες αλλά “δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος” και ζητήθηκε από τη γαλλική πλευρά κάποια πρόταση χρηματοδότησης. Το Παρίσι έχει προτείνει λύσεις ,αλλά η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει και νομίζουμε ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την έλλειψη “δημοσιονομικού χώρου”.
Είναι γνωστό το ενδιαφέρον των Αμερικανών για το πρόγραμμα νέου πλοίου για τον ελληνικό Στόλο. ¨Οπως είναι γνωστή και η προσπάθεια που γίνεται από την αμερικανική πλευρά για να εισέλθει στα ελληνικά ναυπηγεία μέσω της ONEX. Συνεπώς η ελληνική πλευρά μάλλον παίζει τις καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο. Αλλά οι ανάγκες που έχει ο Στόλος δεν επιτρέπουν χρονοτριβές.  Σ΄ ότι αφορά στα Mirage 2000 αλλά και στα όπλα τους θα προσθέταμε εμείς, θα έπρεπε να ΄χε δοθεί λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί έστω και τώρα militaire.gr
***  Την κατηφόρα θα πάρουν οι βάσεις – Την ερχόμενη εβδομάδα οι επίσημες ανακοινώσεις

Η αγωνία των τελειόφοιτων των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ κορυφώνεται, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια της χώρας. Εκπλήξεις περιμένουν τους μαθητές που διαγωνίστηκαν στις φετινές πανελλήνιες, καθώς οι βάσεις αναμένεται να πάρουν... την κατηφόρα. Πτώση αναμένεται ακόμα και στις παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές, όπως οι Ιατρικές και οι Νομικές, ενώ θα δούμε να εισάγονται στα πανεπιστήμια και υποψήφιοι με εξαιρετικά χαμηλούς βαθμούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νικολίτσας Τρίγκα για το Έθνος, η πορεία των βάσεων, ανά επιστημονικό πεδίο, αναμένεται να είναι η εξής:
 1o Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών , Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών) 
Η πτώση των βάσεων θεωρείται βέβαιη στις Νομικές σχολές ακόμη και σε αυτή του πανεπιστημίου της Αθήνας έστω και εάν πρόκειται για 100-150 μόρια. Μεγαλύτερη θα είναι η πτώση (από 300 έως 500 μόρια) και στα τμήματα τις ψυχολογίας σε όλα τα ιδρύματα της περιφέρειας ακόμη και σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάντειο κλπ.
Στις Παιδαγωγικές σχολές, δεν θα υπάρχει μεγάλη πτώση στα μόρια  αλλά μπορεί να έχουμε εκπλήξεις διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο φέτος ν΄ αυξήθηκε η ζήτηση για τις συγκεκριμένες σχολές. Οι υπόλοιπες σχολές, που θεωρούνται μεσαίες όπως φιλοσοφίας, φιλολογίες κ.α  θα έχουν μια πτώση στα μόρια τους από 50 έως 350 μόρια.
 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
 Οι Πολυτεχνικές σχολές δεν θα ξεφύγουν από τον κανόνα. Η πτώση των βάσεων είναι δεδομένη καθώς έχουμε πολύ χαμηλές «πτήσεις» στις επιδόσεις των υποψηφίων αλλά και  αυξημένες θέσεις εισακτέων. Ορισμένοι μάλιστα αναλυτές εκτιμούν ότι σε πολυτεχνικά τμήματα της περιφέρειας, η πτώση των βάσεων μπορεί ν΄ αγγίξει και τα 1000 μόρια. Με λίγα λόγια δηλαδή τα 18.000 μόρια θα είναι κάτι παραπάνω από αρκετά για την εισαγωγή σε  τμήματα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
 3ο Επιστημονικό Πεδίο , Επιστημών Υγείας
 Ίσως ν΄ ακούγεται απίθανο αλλά ακόμη και η ιατρική σχολή της Αθήνας, μπορεί να πέσει κάτω από τα 19.000 μόρια, έστω και λίγο (100-150 μόρια). Η Ιατρική της Αλεξανδρούπολης  θα κινηθεί κοντά στα 18.100 μόρια. Στις υπόλοιπες σχολές του πεδίου όπως Βιολογίας, Κτηνιατρικές, Οδοντιατρικές, επίσης θα σημειωθεί πτώση των βάσεων έως και 400 μόρια ακόμη και στα ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ανάλογη θα είναι η εικόνα και στις  σχολές παραϊατρικών επαγγελμάτων (όπως φυσικοθεραπείας) όπου η πτώση θα φτάσει στα 400-500 μόρια.
 4ο Πεδίο Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής
 Στο πεδίο αυτό οι εκτιμήσεις δείχνουν αυξομειώσεις στις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες όμως δεν θα είναι εντυπωσιακές και στις δύο περιπτώσεις. Τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών για παράδειγμα, μπορεί να έχουν μια πτώση στις βάσεις της τάξης των 50-100 μορίων, ενώ τα τμήματα λογιστικής να έχουν άνοδο έως και 200 μόρια.

***  Επιδείνωση διαρκείας στο Μεταναστευτικό – Απρόθυμη να αντιδράσει η ΕΕ…
~  του Αλέξανδρου Τάρκα,
Επιδείνωση της μεταναστευτικής κρίσης, επί μακρύ χρονικό διάστημα, προοιωνίζονται η αύξηση του αριθμού των παράτυπα εισερχομένων στην ελληνική επικράτεια… 
η αδυναμία της ΕΕ να αναθεωρήσει ταχέως το κοινό σύστημα ασύλου και –ίσως το κυριότερο– η απροθυμία της Γερμανίας να αποδεχθεί την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης της Ελλάδας.
Το Μέγαρο Μαξίμου και ο αρμόδιος υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Κουμουτσάκος έχουν κληρονομήσει μία πραγματικά τραγική κατάσταση, ως συνέπεια των λαθών της προηγούμενης κυβέρνησης (κρίση 2015, ανεπαρκείς υποδομές υποδοχής, ελλιπής αστυνόμευση και χάος στην εξέταση αιτημάτων ασύλου). Στην καλύτερη περίπτωση, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εξομάλυνση της κατάστασης, με έμφαση στην αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης ασύλου, θα αναληφθούν περί τα τέλη του έτους, ή στις αρχές του επόμενου.  Ως λογικό αποτέλεσμα, ο ακριβής χρόνος και ο βαθμός επιτυχούς εφαρμογής τους, εντός του 2020, θα εξαρτηθούν από τους ρυθμούς της ελληνικής διοίκησης, ενώ δεν είναι ρεαλιστικές οι προσδοκίες συνδρομής από τους εταίρους στην ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Μεταναστευτικό θα αποτελέσει ένα από τα θέματα της ατζέντας του πρωθυπουργού  Μητσοτάκη με την καγκελάριο Μέρκελ κατά τη συνάντησή τους, στη γερμανική πρωτεύουσα, στις 29 Αυγούστου,  Αμετακίνητη η Γερμανία στο μεταναστευτικό  Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το Βερολίνο έχει, επί της αρχής, εκφράσει την ικανοποίησή του για την πρόθεση του Κυρ. Μητσοτάκη να αναθεωρήσει την εθνική πολιτική ασύλου, αλλά ήδη διαμηνύει πως το ζητούμενο είναι η υλοποίηση των όποιων νέων νόμων και διοικητικών μέτρων. Όπως δηλαδή και στα θέματα της οικονομίας, των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων και των μεταρρυθμίσεων, η γερμανική πλευρά δεν δείχνει διατεθειμένη ούτε να δώσει πίστωση χρόνου, ούτε να παρεκκλίνει από την πολιτική της ως αντάλλαγμα απλών, θεωρητικών, εξαγγελιών της Αθήνας.  Εντύπωση εξάλλου προκαλεί ότι η Γερμανία, ανησυχώντας ίσως ότι μπορεί να διαταραχθεί ή και να ακυρωθεί η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του Μαρτίου 2016 (απελευθέρωση βίζας και κοινοτική χρηματοδότηση σε αντάλλαγμα συνεργασίας στο Μεταναστευτικό), υποκρίνεται πως δεν αντιλαμβάνεται ότι η Άγκυρα δεν εφαρμόζει τις διατάξεις επιστροφής-επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών από την ΕΕ — πολύ περισσότερο από την Ελλάδα.  
Η πρόσθετη –επίσης ανησυχητική– διάσταση είναι ότι το Βερολίνο, σε αντίθεση με το πραγματικό γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που «κρατάει» τα κοινά σύνορά της ΕΕ στο Μεταναστευτικό, κοιτάζει και ανατολικότερα. Κρίνει πως η Άγκυρα είναι η πρώτη που έχει υποστεί μεγάλα βάρη από τις μετακινήσεις πληθυσμών, λόγω του πολέμου στη Συρία και των πολυετών κρίσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.  Πιστώνει τον πρόεδρο  Ερντογάν με συνεπή πολιτική, χωρίς μάλιστα να επηρεάζεται από την ταυτόχρονη τακτική πιέσεων που της ασκεί μέσω των συλλήψεων Γερμανών πολιτών στην Τουρκία και της εκμετάλλευσης των μουσουλμανικών κοινοτήτων ανά την Ευρώπη.  Με το βλέμμα στο Παρίσι  Πέραν των δυσχερειών με τη Γερμανία, η ελληνική κυβέρνηση θα διερευνήσει τις προθέσεις της Γαλλίας κι άλλων εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση που αντιμετωπίζουν, στο εσωτερικό τους, από τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Το Παρίσι δεν έχει πρόθεση να ακολουθήσει το Βερολίνο στην πολιτική υπερβολικών απαιτήσεων από την Αθήνα. Θα εξαιρέσει την Ελλάδα από την απαίτηση επιστροφής-μετεγκατάστασης μεταναστών που σήμερα διαβιούν σε άλλα μέλη της ΕΕ.  Η Γαλλία έχει ταυτόσημες απόψεις με την Ελλάδα ως προς την άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα για τις επανεισδοχές, αν και στα περισσότερα ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του συστήματος Σένγκεν και του Κανονισμού του Δουβλίνου για το άσυλο, δεν θα αντιπαρατεθεί με τη Γερμανία.  Παράλληλα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η διαπραγματευτική θέση της ελληνικής κυβέρνησης έναντι της Κομισιόν και των ισχυρών εταίρων καθίσταται πιο δυσχερής από το γεγονός ότι οι εξ ανατολών ροές δεν είναι οι μοναδικές που έχει ν’ αντιμετωπίσει η ΕΕ σήμερα. Σε αντίθεση με το ευρύτερο σκηνικό της μεταναστευτικής κρίσης του 2015, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φέτος προβληματίζονται περισσότερο για την οδό της Μεσογείου, εννοώντας την έξαρση των παράτυπων ροών από τη Λιβύη.  Η Γαλλία αφιερώνει μεγάλο μέρος της διαχείρισης της κρίσης αφενός στην απώθηση πλοιαρίων και αφετέρου στη συνεργασία με χώρες της βόρειας Αφρικής για τις εκεί αποβιβάσεις μεταναστών από τη Λιβύη. Ομοίως, η Ιταλία, παρά την κριτική που της ασκείται για διάφορα περιστατικά με πλοία εντός των χωρικών της υδάτων, αποδίδει επίσης σημασία στη συνεργασία με τρίτες χώρες και ζητεί πραγματική διάκριση μεταξύ προσφύγων-μεταναστών, όπως και μεταξύ απλών πλόων και περιστατικών θαλάσσιας διάσωσης.  slpress.gr
***  Κλήση πριν 17 χρόνια…

~ Δημότης έλαβε από το δήμο Καλαμάτας ένα έγγραφο που τον καλούσε να πληρώσει, για μια παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που συνέβη πριν 17 χρόνια! Όχι, μην σας φαίνεται περίεργο έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που το αποδεικνύουν.
Ο άνθρωπος δεν είχε κανένα πρόβλημα με την παράβαση, αν και δεν θυμόταν αν έγινε και τι είχε κάνει. Εκείνο που τον ενόχλησε περισσότερο, είναι η αδράνεια της αρμόδιας υπηρεσίας, να αφήσει το θέμα να…σέρνεται για 17 χρόνια. Σχεδόν δύο δεκαετίες.   Για τέτοιες περιπτώσεις η Δημοτική Αρχή έπρεπε να έχει το θάρρος και να μη ζητάει ευθύνες από τους δημότες…   Α.Π. 

***  Ποιες είναι οι νέες περιοχές που μπήκαν στο χάρτη κίνησης του ιού

Με αρκετά μεγάλη ταχύτητα κινείται πλέον ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Υπάρχουν ήδη 47 νέα κρούσματα της λοίμωξης και τέσσερις θάνατοι που καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα.
Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), συνολικά έχουν καταγραφεί 96 κρούσματα λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου και 10 θάνατοι. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 15 ασθενείς, από τους οποίους οι 5 σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Σε μολυσματικό κλοιό βρίσκονται δεκάδες δήμοι της χώρας. Ο ιός του Δυτικού Νείλου «πολιορκεί» μέσω των κουνουπιών – τον μεταφέρουν και τον μεταδίδουν στους ανθρώπους- τουλάχιστον 28 δήμους στην Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Την τελευταία εβδομάδα στον χάρτη με τις περιοχές όπου κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου μπήκαν ο Δήμος Αγιάς στη Λάρισα και ο Δήμος Παλλήνης στην Αττική.
Αυτές οι περιοχές έχουν μπει και σε «καραντίνα» σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της αιμοδοσίας, προκειμένου να προληφθεί τυχόν μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάγγιση αίματος και συστατικών του αίματος.
Κατά την εφετινή περίοδο και μέχρι τις 22 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 96 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σε οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής, Πέλλας, Πιερίας και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τονίζεται από τον ΕΟΔΥ ότι είναι πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων του ιού το ερχόμενο διάστημα.

***  Γαργαλιάνοι: Έκθεση εικαστικών στο Open Studio από την ομάδα καλλιτεχνών RUBRICA

Ομαδική έκθεση εικαστικών, με τίτλο “Τοπίο - Καλλιτεχνικές προσεγγίσεις πάνω στην έννοια της φύσης”, στο Open Studio από την ομάδα καλλιτεχνών RUBRICA, 23 - 25 Αυγούστου 2019. “Η φύση δεν τεμαχίζεται, είναι η ενότητα ενός όλου και τη στιγμή που κάτι θα αποσπαστεί από αυτή, παύει πλέον να αποτελεί κάτι το ολότελα φυσικό, και ο λόγος είναι ότι μπορεί να είναι «φύση» μόνο στο πλαίσιο αυτής της δίχως όρια ενότητας, μόνο ως κύμα αυτού του συνολικού ρεύματος”, Georg Simmel, Φιλοσοφία του τοπίου (Βρέμη 1913). Με βάση αυτή τη ρήση 13 καλλιτέχνες αναλογίζονται μέσα από τα έργα τους τον τρόπο που η φύση, η οποία δεν γνωρίζει τίποτα από ατομικότητα, νοηματοδοτεί την εικαστική τους δραστηριότητα. Πώς διαμορφώνεται μία ενότητα καλλιτεχνικού έργου και πώς η έννοια της κουλτούρας και η πνευματική παραγωγή μπορεί να στρέψει το ανθρώπινο βλέμμα σε όλα αυτά που πρέπει να προστατέψουμε; Στην έκθεση παίρνουν μέρος οι: Στάθης Ανδρουτσάκης, Elena Garstea, Αριστομένης Κατσούλας, Νίκος Κουράκης, Λιάνα Μερτζάνη, Θάνος Οικονομόπουλος, Δημήτρης Πολίτης, Μαρία Πουλοπούλου, Γιώργος Σκαβάρας, Μιλτιάδης Σκούντζος, Χρήστος Σκούντζος, Παναγιώτης Φιτσώρος, Χριστίνα Φωτοπούλου. Παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, κολάζ, ποίηση και κόσμημα από φυσικά υλικά. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από σήμερα έως τις 25 Αυγούστου και ώρες 21:30-23:00.
 *Στη φωτογραφία, έργο του Στάθη Ανδρουτσάκη.
 Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Κλείνει ο κύκλος του Παν. Νίκα ως δήμαρχος Καλαμάτας

Η τελευταία εμφάνιση του Παναγιώτη Νίκα ως δημάρχου Καλαμάτας στο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει την προσεχή Τρίτη 27 Αυγούστου στη συνεδρίαση του οργάνου για τη συζήτηση μιας σειράς θεμάτων. Στην ίδια θα είναι και η τελευταία (σ.σ. μάλλον προσωρινή) και αρκετών στελεχών της σημερινής Δημοτικής Αρχής, τα οποία δεν συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές του Μαΐου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
  Α. ΤΕΧΝΙΚΑ 
1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2017 μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση γηπέδου περιοχής Θουρίας και βελτίωση οδού πρόσβασης της Δ. Κοινότητας Θουρίας του Δ. Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας». (Εισηγητής: κ. Δημόπουλος Δημήτριος)
2. Έγκριση 2ου τελικού τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης)
3. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ης τροποποίησης (αύξησης) της σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λεΐκων». (Εισηγητής: κ. Δημόπουλος Δημήτριος) 
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης)
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης)
6. Διεύρυνση παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Βασ. Γεωργίου (κεντρική πλατεία) Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Δημόπουλος Δημήτριος)
 Β. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ– ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
7. Χρονική επέκταση του συμφωνητικού για την «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας (2018)». (Εισηγητής: κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος) 
 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
8. Επιστροφή οικογενειακών τάφων στο Δήμο Καλαμάτας.  (Εισηγητής: κ. Μπούχαλης Δημήτριος)       
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2019, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μπούχαλης Δημήτριος)  
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Μπούχαλης Δημήτριος)
11. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής: κ. Μπούχαλης Δημήτριος) 
12. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακού συγκροτήματος ως εποχικής λειτουργίας. (Εισηγητής: κ. Μπούχαλης Δημήτριος) 
13. Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. (Εισηγητής: κ. Μπούχαλης Δημήτριος) 
 Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
14. Μετονομασία οικισμού ¨Κορδία¨ σε ¨Νέα Ιωνία Καλαμάτας¨. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
15. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. (Εισηγητής: κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος)
 Ε. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
16. Νέα τροποποίηση 4ης κατασκηνωτικής περιόδου ΑΜΕΑ της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας. (Εισηγήτρια: κα Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία)
17. Επί πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εγγραφών παιδιών και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Λιάππα Χρυσή)
 ΣΤ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
18. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 48/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2015, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης)
19. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 49/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης)
20. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία αφορά στην έγκριση του ταμιακού απολογισμού, οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Γιαννόπουλος Παναγιώτης)   
21. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 122/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 62/2019 προηγούμενης απόφασής του με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2019 της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Δούζης Ιωάννης)   
22. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 123/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην αύξηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019, της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Δούζης Ιωάννης)   

***  Βελόπουλος στο Sputnik για την υπόθεση του ιρανικού τάνκερ: «H Ελλάδα έπεσε στην παγίδα της έντασης»…
Ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» σχολίασε στο Sputnik την υπόθεση του ιρανικού δεξαμενόπλοιου. Τι απαντά για το πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό το ζήτημα.  
Την υπόθεση του ιρανικού τάνκερ που φέρεται να κατευθύνεται προς την Ελλάδα, σχολίασε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτηρίζοντας «στημένη την ιστορία».
«Εκτιμώ ότι πρέπει να είναι στημένη η ιστορία από τον αγγλοαμερικανικό άξονα. Προκαλεί εντύπωση το ότι μια χώρα όπως η Βρετανία αφήνει ελεύθερο το τάνκερ το οποίο πηγαίνει προς την Ελλάδα. Η Βρετανία είναι δορυφόρος των ΗΠΑ. Πώς γίνεται να το άφησε; Υπάρχουν ενδείξεις στησίματος της ιστορίας, ώστε να πέσει η Ελλάδα μέσα στην παγίδα της έντασης», επισήμανε.         
Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να εμπλακεί η χώρα μας στη διαδικασία της Μέσης Ανατολής.         «Μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν έχει απαντήσει για την αποστολή στρατιωτών στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, εντελώς συμπωματικά, μπορεί η Ελλάδα να απαντήσει θετικά», υπογράμμισε.    Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ διεμήνυσαν στην Αθήνα ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς το ιρανικό δεξαμενόπλοιο, θα μπορούσε να θεωρηθεί για την αμερικανική κυβέρνηση ως παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση.  Υπενθυμίζεται ότι η «Ελληνική Λύση» αποτελεί κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου 2019 και ποσοστό 3,70%, έχοντας εκλέξει 10 βουλευτές.  sputniknews.gr
~** Κάλεσμα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας για κινητοποίηση στο Μέγαρο Χορού

Κάλεσμα σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Νομού, να συμμετέχουν μαζικά στην νέα κινητοποίηση των απολυμένων συμβασιούχων της ΔΕΥΑΚ, πού εδώ και μήνες αγωνίζονται για το δικαίωμα στην δουλειά, για να μην περάσουν οι 26 απολύσεις. 
Η νέα κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα, με συγκέντρωση στην είσοδο, έξω από το μέγαρο χορού, όπου θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Καλούμε το νέο Δήμαρχο και τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων στην ομιλία τους, να αναφερθούν και να τοποθετηθούν ανοικτά στο αίτημα των 150 και πλέον συνδικαλιστικών οργανώσεων, που παλεύουν για την κατάργηση του άρθρου 103 του συντάγματος και να απαιτήσουν από την Κυβέρνηση την κατάργηση του. Άμεσα καλούμε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο  αλλά και το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, να διευκολύνει με τις αποφάσεις πού θα πάρει   την δικαιοσύνη, να δώσει το πράσινο φῶς στην επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων μας, όπως έχουν κάνει άλλοι Δήμοι, (Χαϊδάρι, Πάτρα,Κάλεσμα σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Νομού, να συμμετέχουν μαζικά στην νέα κινητοποίηση των απολυμένων συμβασιούχων της ΔΕΥΑΚ, πού εδώ και μήνες αγωνίζονται για το δικαίωμα στην δουλειά, για να μην περάσουν οι 26 απολύσεις. 
Η νέα κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα, με συγκέντρωση στην είσοδο, έξω από το μέγαρο χορού, όπου θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Καλούμε το νέο Δήμαρχο και τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων στην ομιλία τους, να αναφερθούν και να τοποθετηθούν ανοικτά στο αίτημα των 150 και πλέον συνδικαλιστικών οργανώσεων, που παλεύουν για την κατάργηση του άρθρου 103 του συντάγματος και να απαιτήσουν από την Κυβέρνηση την κατάργηση του. Άμεσα καλούμε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο  αλλά και το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, να διευκολύνει με τις αποφάσεις πού θα πάρει   την δικαιοσύνη, να δώσει το πράσινο φώς στην επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων μας, όπως έχουν κάνει άλλοι Δήμοι, (Χαϊδάρι, Πάτρα, Μαρούσι κλπ).
Για το σκοπό αυτό, το Σωματείο μας με ομόφωνη απόφαση από τη  Γενική του Συνέλευση, έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τις 28 Αυγούστου και θα βρίσκεται από το πρωί σε κινητοποίηση.
Τέλος καλούμε αντιπροσωπείες από τις 150 και πλέον συνδικαλιστικές οργανώσεις πού πανελλαδικά αγωνίζονται στην ίδια κατεύθυνση, να δώσουν αγωνιστικό παρών στην συγκέντρωση μας. Το κίνημα των σταθερών και μόνιμων σχέσεων εργασίας όλο και μεγαλώνει.
 Ο συνεχής και ανυποχώρητος αγώνας μας που δίνουμε όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με την αλληλεγγύη που δημόσια έχει εκφραστεί από δεκάδες σωματεία,  του Εργατικού Καλαμάτας, του συνόλου των σωματείων εργαζομένων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, του Ν.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΔΕΔΥ, του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΝΙΑΣ, της Ένωσης  Συνταξιούχων Ι.Κ.Α Καλαμάτας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α (ΠΟΕ ΔΕΥΑ), του πρώην Δήμαρχου Καλαμάτας Παναγή Κουμάντου, χιλιάδων συμπολιτών μας που υπέγραψαν το κείμενο στήριξης του αγώνα μας, μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε μέχρι την επαναπρόσληψη και των 26 συναδέλφων μας και τη στελέχωση όλων των υπηρεσιών που προβλέπονται στο Ο.Ε.Υ με μόνιμο προσωπικό.
Ο συνεχείς και ανυποχώρητος αγώνας μαζί με την αλληλεγγύη πού έχει εκφραστεί, μπορεί να ακυρώσει τις απολύσεις και να ανοίξει τον δρόμο για την μόνιμη και σταθερή δουλειά σήμερα. Μαρούσι κλπ).

Για το σκοπό αυτό, το Σωματείο μας με ομόφωνη απόφαση από τη  Γενική του Συνέλευση, έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τις 28 Αυγούστου και θα βρίσκεται από το πρωί σε κινητοποίηση.
Τέλος καλούμε αντιπροσωπείες από τις 150 και πλέον συνδικαλιστικές οργανώσεις πού πανελλαδικά αγωνίζονται στην ίδια κατεύθυνση, να δώσουν αγωνιστικό παρών στην συγκέντρωση μας. Το κίνημα των σταθερών και μόνιμων σχέσεων εργασίας όλο και μεγαλώνει.
 Ο συνεχής και ανυποχώρητος αγώνας μας που δίνουμε όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με την αλληλεγγύη που δημόσια έχει εκφραστεί από δεκάδες σωματεία,  του Εργατικού Καλαμάτας, του συνόλου των σωματείων εργαζομένων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, του Ν.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΔΕΔΥ, του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΝΙΑΣ, της Ένωσης  Συνταξιούχων Ι.Κ.Α Καλαμάτας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α (ΠΟΕ ΔΕΥΑ), του πρώην Δήμαρχου Καλαμάτας Παναγή Κουμάντου, χιλιάδων συμπολιτών μας που υπέγραψαν το κείμενο στήριξης του αγώνα μας, μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε μέχρι την επαναπρόσληψη και των 26 συναδέλφων μας και τη στελέχωση όλων των υπηρεσιών που προβλέπονται στο Ο.Ε.Υ με μόνιμο προσωπικό.
Ο συνεχείς και ανυποχώρητος αγώνας μαζί με την αλληλεγγύη πού έχει εκφραστεί, μπορεί να ακυρώσει τις απολύσεις και να ανοίξει τον δρόμο για την μόνιμη και σταθερή δουλειά σήμερα.

***  Μεσσηνία: Ορκίστηκε η νέα δήμαρχος Οιχαλίας Παν. Γεωργακοπούλου : https://youtu.be/H81LubdnBG0   .- 

~http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Η Ιστορία του χωριού μας Αρφαρά - Καλαμάτας - Μεσσηνίας .- http://www.facebook.com/video/video.php?v=1171479880647#/home.php?=home , Στάμος 264 ΦίλοιΠροβολή Όλων , και 348 αγαπημένες σελίδες μου .- http://www.blogger.com/posts.g?blogID=7613279330500520820 , ( αναγνώστες 24).-http://www.sync.gr/stamos1 , 2383 φίλοι , 970 μέλη σέ έχουν φίλο , ... ... Σταμάτιος Ν. Skoulikas Αρφαρά - Μεσσηνίας 2010 .-

***     ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :  
1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-                                                      
2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 3.- ARFARA NEWS Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Σάββατο 03  ΄Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                                 
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-                                                 4.-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  από το Α-Ω ..  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας 
Σάββατο  03  Αυγούστου 2019  ;
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
5.-  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή 04 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-                                               6.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : 
https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html .- 
7.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news-06-2019.html  .-
8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :

 https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-                                                             9. .-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/arfara-news-08-2019.html  .- 
10.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Παρασκευή 08-Αύγουστος 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-                     
11 .-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο  10 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                  

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-                
12 .- ΕΛΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ … ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ! Μελετώντας … Αντιγράφοντας … και Γράφοντας  ..!  Κυριακή  11 Αυγούστου  2019   : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html  .-      
 13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας 
Κυριακή  11 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    :

https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news-11-2019.html  .-
14. ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
15.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από  Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 13/08/019 ,  Τετάρτη 14/08/019  , Πέμπτη 15/08/019  Παρασκευή 16/08/019 , 
 Σάββατο 17/08/019 , Κυριακή 18/08/019 , Δευτέρα 19/08/019 , Τρίτη  20-08-019 
Στο αγιάζι της ενημέρωσης   

https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news-1308019-1408019-1508019.html  .-
16.-  Η Εφημερίδα μας  , .. Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας .-
Τρίτη 20  Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
17.- Η  Εφημερίδα μας ,,. Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-                                                 18 .- Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας  .- 
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 , . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html  .- 
19.- Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 ~**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
ARFARA KALAMATA MESSHNIA   22-08-2019  :
 20.-  Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- 
παρασκευή  23 Αυγούστου 2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .-
21.-     

 ~*** ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 

~ 1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-
http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-

*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών

  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  

http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 

   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 

*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   

 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        

  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ

  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas

  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-

~