~* ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ : free counters

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης 25 Μαρτίου 2016

  Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  25  Μαρτίου 2016  :
~

ΣΑΝ  ΣΗΜΕΡΑ  :
 1. 717 μ.Χ.Ανέρχεται στον θρόνο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ο Λέων Γ', ιδρυτής της δυναστείας των Ισαύρων.
 2. 919 μ.Χ.
  Ο Αρχιναύαρχος του Βυζαντίου Ρωμανός ο Λεκαπηνός εισέρχεται με όλο το στόλο στο λιμάνι του Βουκολέοντα ακριβώς κάτω από το αυτοκρατορικό παλάτι και εμφανισθείς προ του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογέννητου ορκίζεται πίστη και αφοσίωση διοριζόμενος «Μάγιστρος» και «Μέγας εταιρειάρχης».
 3. 1259 μ.Χ.
  Γεννίεται ο Ανδρόνικος Β' ο Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
 4. 1297 μ.Χ.
  Γεννίεται ο Ανδρόνικος Γ' ο Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
 5. 1856 μ.Χ.
  Εγκαινιάζεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ο Ναός του Ευαγγελισμού.
 6. 1886 μ.Χ.
  Γεννίεται ο Αθηναγόρας (κατά κόσμον Αριστοκλής Σπύρου), Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Η επαγρύπνηση και η προσοχή στον εαυτό μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής.
Γεροντικόν
~ 25 Μαρτίου
Ο Ευαγγελισμός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Πελαγίας και Θεοδοσίας. Οσίου Σεννουφίου του «σημειοφόρου».
~ Εθνική Εορτή : Απελευθέρωση - Επανάσταση κατά των Τούρκων το 1821 .-
Σήμερα 25/03/2016 εορτάζουν:
Β' Χαιρετισμοί, Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου
~  Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
~ Απολυτίκιο Ευαγγελισµού της Θεοτόκου - 25 ΜΑΡΤΙΟΥ : https://youtu.be/riFBNaf4Ecs .-Άγιος Νίκων Ίερομάρτυρας και οι 199 μαθητές του

Άγιος Νίκων Ίερομάρτυρας και οι 199 μαθη....
 
Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Άγκυρας

Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος....
 
Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος

Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος
 
Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας

Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας
 
Ανάμνηση Θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος

Ανάμνηση Θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρο....
 
Α' Χαιρετισμοί

Α' Χαιρετισμοί
 
Όσιος Ισαάκ ο Σύρος

Όσιος Ισαάκ ο Σύρος
 
Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού

Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
 
Άγιος Σαβίνος ο Αιγύπτιος

Άγιος Σαβίνος ο Αιγύπτιος
 
Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες: Πλήσιος, Ρωμύλος, Τιμόλαος, Αλέξανδρος, Αλέξανδρος (έτερος), Διονύσιος καί Διονύσιος (έτερος)

Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ
Βιογραφία
Πληροφορίες για τον Ακάθιστο Ύμνο βλέπε εδώ.
Ἴδον παῖδες Χαλδαίων.... Κήρυκες θεοφόροι.... Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος....
Ακάθιστος Ύμνος - Β' Στάσις

Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι.... Χαῖρε, πύρινε στῦλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει.... Χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωὴν.... Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα.... Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι.... Ἤκουσαν oἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων....
κουσαν oἱ ποιμένες,
τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων,
τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν·
καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα,
θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον,
ἐν γαστρὶ τῆς Μαρίας βοσκηθέντα,
ἥν ὑμνοῦντες εἶπον·
Χαῖρε, Ἀμνοῦ καὶ Ποιμένος Μῆτερ,
χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον,
χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ,
χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.
Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα,
χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος.
Χαῖρε, στερρὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα,
χαῖρε, λαμπρὸν τῆς Χάριτος γνώρισμα.
Χαῖρε, δι' ἧς ἐγυμνώθη ὁ Ἅδης,
χαῖρε, δι' ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Θεοδρόμον ἀστέρα,
θεωρήσαντες Μάγοι,
τῇ τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ·
καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐτόν,
δι' αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν Ἄνακτα,
καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον,
ἐχάρησαν αὐτῷ βοῶντες·
Ἀλληλούια.

δον παῖδες Χαλδαίων,
ἐν χερσὶ τῆς Παρθένου,
τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους·
καὶ Δεσπότην νοοῦντες αὐτόν,
εἰ καὶ δούλου μορφὴν ἔλαβεν,
ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι,
καὶ βοῆσαι τῇ Εὐλογημένῃ·
Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ,
χαῖρε, αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα,
χαῖρε, τῆς Τριάδος τοὺς μύστας φωτίζουσα.
Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς,
χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν.
Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας,
χαῖρε, ἢ τοῦ βορβόρου ρυομένη τῶν ἔργων.
Χαῖρε πυρὸς προσκύνησιν παύσασα,
χαῖρε, φλογὸς παθῶν ἀπαλλάττουσα.
Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης,
χαῖρε, πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Κήρυκες θεοφόροι,
γεγονότες οἱ Μάγοι,
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα,
ἐκτελέσαντές σου τὸν χρησμόν,
καὶ κηρύξαντές σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν,
ἀφέντες τὸν Ἡρώδην ὡς ληρώδη,
μὴ εἰδότα ψάλλειν·
Ἀλληλούια.

Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ,
φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας,
τοῦ ψεύδους τὸ σκότος·
τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης Σωτήρ,
μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν,
οἱ τούτων δὲ ρυσθέντες,
ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον·
Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων,
χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.
Χαῖρε, τὴν ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα,
χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὴν δόξαν ἐλεγξασα.
Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν,
χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωὴν.
Χαῖρε, πύρινε στῦλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει,
χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης.
Χαῖρε, τροφὴ τοῦ μάνα διάδοχε,
χαῖρε, τρυφῆς ἁγίας διάκονε.
Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας,
χαῖρε, ἐξ ἧς ρέει μέλι καὶ γάλα.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Μέλλοντος Συμεῶνος,
τοῦ παρόντος αἰῶνος,
μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος,
ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ,
ἀλλ' ἐγνώσθης τούτω καὶ Θεὸς τέλειος·
διόπερ ἐξεπλάγη σου τὴν ἄρρητον σοφίαν,
κράζων·
Ἀλληλούια.
***  Βιογραφία
Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου  Ευαγγελισμός της Υπεραγίας ΘεοτόκουΕυαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου  Σήμερα η εκκλησία μας γιορτάζει το χαρμόσυνο μήνυμα της θείας ενσάρκωσης, που με τόσο σαφή τρόπο μας το παρουσιάζει ο ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του (κεφ. Α' στίχ. 26-38). Την ήμερα αυτή, ο θεόσταλτος αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται στην Παρθένο Μαρία, στη Ναζαρέτ και της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Και Όταν η Παρθένος αναρωτήθηκε πώς ήταν δυνατό να συλλάβει χωρίς άνδρα, ο αρχάγγελος της απάντησε ότι «το Άγιο Πνεύμα θα έλθει σε σένα και η δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει» Τότε η σεμνή κόρη, η Παρθένος Μαρία, του απάντησε ταπεινά. «Ιδού λοιπόν, η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημα Εκείνου». και καθώς ο Γαβριήλ εξαφανίστηκε από μπροστά της, συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο της ανθρωπότητας. με τρόπο υπερφυσικό, η Παρθένος συνέλαβε στην άχραντη κοιλιά της, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εκείνον πού με την εκούσια θυσία του επάνω στο Σταυρό, έσωσε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και την καταστροφή στην οποία είχε οδηγηθεί μετά την πτώση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο και την εμφάνιση της αμαρτίας στον κόσμο.
Αξίζει, όμως, να δούμε πως οι εμπνευσμένοι υμνωδοί της Εκκλησίας μας έψαλαν το κοσμοσωτήριο άγγελμα: «Σήμερον χαράς Ευαγγέλια παρθενική πανήγυρις τα κάτω τοις άνω συνάπτεται• ο Αδάμ καινουργείται η Εύα της πρώτης λύπης ελευθερούται και η σκηνή της καθ' ημάς ουσίας τη θεώσει του προσληφθέντος φυράματος ναός Θεού κεχρημάτικεν. Ω μυστήριον! ο τρόπος της κενώσεως άγνωστος, ο τρόπος της συλλήψεως άφραστος. Άγγελος λειτουργεί τω θαύματι παρθενική γαστήρ τον Υίόν υποδέχεται, Πνεύμα άγιον καταπέμπεται Πατήρ άνωθεν ευδοκεί, και το συνάλλαγμα κατά κοινήν πραγματεύεται βούλησιν εν ω και δι' ου σωθέντες, συνωδά τω Γαβριήλ, προς την Παρθένον βοήοωμεν χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, εξ ης ή σωτηρία, Χριστός ο Θεός ημών, την καθ' ημάς προσλαβόμενος φύσιν προς εαυτόν έπανήγαγεν».
Οι αρχές της εορτής του Ευαγγελισμού δεν είναι επακριβώς γνωστές. Το γεγονός ότι η Αγία Ελένη έκτισε στη Ναζαρέτ βασιλική, στην οποία περιλαμβανόταν κατά παράδοση ο οίκος της Θεοτόκου, όπου αυτή δέχθηκε τον Ευαγγελισμό, επέδρασε ίσως στη σύσταση τοπικής εορτής. Οι πρώτες μαρτυρίες περί αυτής ευρίσκονται στον Άγιο Πρόκλο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, το 430 μ.Χ. και στο Πασχάλιον Χρονικόν (624 μ.Χ.), όπου χαρακτηρίζεται ως συσταθείσα στις 25 Μαρτίου από τους θεοφόρους δασκάλους. Η μεγαλοπρεπής πανήγυρη του Ευαγγελισμού ετελείτο από τους Βυζαντινούς στο ναό των Χαλκοπρατείων, όπου παρίσταντο και οι αυτοκράτορες.
*** Η πόλη που «χάθηκε» από την αφρικανική σκόνη 

         Ένας κιτρινοκόκκινος καμβάς “σκέπασε” χθες την Καλαμάτα*Δείτε εδω περισσότερες φωτογραφίες & βίντεο Και ξαφνικά ο ουρανός στην Καλαμάτα έγινε περίπου κίτρινος… Αυτή την εικόνα παρουσίαζε, χθες, η πόλη στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Η μεταφορά σκόνης από την Αφρική είχε μετατρέψει τον ουρανό σε έναν κιτρινοκόκκινο καμβά, ο οποίος είχε εξαφανίσει τον ορίζοντα. Μπορεί το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό και επικίνδυνο για όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα, όπως και εκνευριστικό, καθώς η σκόνη λερώνει τα πάντα, από μπαλκόνια και αυτοκίνητα έως ρούχα και φυτά, ωστόσο είναι η χαρά των φωτογράφων, τόσο των επαγγελματιών όσο και των ερασιτεχνών, που... απαθανατίζουν τοπία για να τα ανεβάσουν στα social media. Το καιρικό φαινόμενο μπορεί να… γεννά καλλιτεχνικές ευαισθησίες, αλλά η παρουσία του είναι ιδιαίτερα οδυνηρή, όπως προαναφέραμε, για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.Οι κίνδυνοι από την αφρικανική σκόνη Κάθε χειμώνα και άνοιξη παρατηρούνται στην περιοχή μας ανάλογα φαινόμενα μεταφοράς «αφρικανικής» σκόνης. «Τα βαρομετρικά χαμηλά, που έρχονται από την Κεντρική Μεσόγειο και τις ακτές της Αφρικής “φέρνουν” περισσότερη σκόνη και λασποβροχές την άνοιξη. Κι αυτό, διότι τότε τα χαμηλά κινούνται επάνω από την ψυχρή θάλασσα και δε δίνουν τόσο συχνά βροχές. Έτσι δεν ξεπλένεται η ατμόσφαιρα και η σκόνη φτάνει ανενόχλητη ως την Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης» τονίζει ο διευθυντής παροχής υπηρεσιών της ΕΜΥ, μετεωρολόγος Θ. Κολυδάς. Η αερομεταφερόμενη σκόνη επιδεινώνει τα συμπτώματα των ασθενών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από άσθμα και άλλες αλλεργίες, καθώς και από χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και βρογχική υπερευαισθησία. Επίσης, έχει ενοχοποιηθεί ακόμη και για εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων. Τα σωματίδια της σκόνης γίνονται τοξικά στην πορεία τους βόρεια της Σαχάρας, καθώς συσσωρεύουν στοιχεία όπως ο φωσφόρος και το πυρίτιο, μέταλλα όπως το νικέλιο και ο ψευδάργυρος, τοξικά όπως οι διοξίνες και οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, αλλά και υπολείμματα βιομηχανικών ρύπων, καυσαερίων κ.τ.λ. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης διεισδύουν στο αναπνευστικό σύστημα, περνούν στην κυκλοφορία του αίματος και μπορεί να προσβάλουν πολλά ζωτικά όργανα. Ακόμη, η σκόνη μπορεί να προκαλέσει φλεγμονώδη αντίδραση στα μάτια και στο δέρμα και να επιδεινώσει τις υπάρχουσες αλλεργίες, καθώς στην πορεία της από την Αφρική συμπαρασύρει βακτήρια, μύκητες, αλλεργιογόνες ουσίες από φυτά που έχουν ανθίσει σε άλλες περιοχές κ.τ.λ. Όσοι υποφέρουν από αλλεργίες, πρέπει να αποφεύγουν τις εξόδους τις ημέρες που μας «επισκέπτεται» η σκόνη από την Αφρική. Το ίδιο συστήνει ο καθηγητής Φυσιολογίας της Αναπνοής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, Π. Μπεχράκης, και σε όσα άτομα πάσχουν από χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και βρογχική υπερευαισθησία. Σε γενικές γραμμές, ο καθηγητής προτείνει σε εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα να μην κυκλοφορούν στο δρόμο τις ώρες που το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση, να αναπνέουν από τη μύτη ώστε να φιλτράρονται τα σωματίδια και να αποφεύγουν την έντονη κόπωση. Με άλλα λόγια, όχι τρέξιμο και κοπιαστικές εργασίες.Του Αντώνη Πετρόγιαννη - 

***  Ιδιαίτερα απρόβλεπτο το μέλλον πολλών επαγγελματιών στη Μεσσηνία 

        Σε δεύτερο κύκλο επιδείνωσης εισέρχεται η ελληνική οικονομία, με τις πρώτες ενδείξεις για το 2016 να παραπέμπουν έντονα στην εικόνα που κυριαρχούσε το 2012. Η ειδοποιός διαφορά για πολίτες και επιχειρήσεις, ανάμεσα στο σήμερα και τέσσερα χρόνια πριν, είναι ότι πλέον τα βάρη έχουν συσσωρευθεί λόγω των πολλών ετών ύφεσης και οι αντοχές είναι εξαιρετικά μειωμένες. Το οικονομικό κλίμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), χαρακτηρίζεται από έντονη απαισιοδοξία, σε αντίθεση με ό,τι είχε καταγραφεί ένα χρόνο πριν, την εποχή της υπερβολικής αισιοδοξίας και των μεγάλων προσδοκιών που είχε προκαλέσει τότε η αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Marc για λογαριασμό της ΓΣΕΒΕΕ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, το 52,2% των ερωτηθέντων εξέφρασε φόβο για ενδεχόμενο «λουκέτο» της επιχείρησης κατά το επόμενο εξάμηνο, το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2012 (53,3%). Ένα χρόνο πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 32,9%, ενώ ακόμη και τον Ιούλιο του 2015, λίγο μετά την επιβολή των capital controls, το ποσοστό όσων προέβλεπαν «λουκέτο» στην επιχείρησή τους ήταν χαμηλότερο από σήμερα (46,3%). Από την αναγωγή στον πραγματικό αριθμό επιχειρήσεων που διενεργεί το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της συνομοσπονδίας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ) εκτιμάται ότι το προσεχές εξάμηνο θα προστεθούν 21.000 νέα «λουκέτα» μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα «λουκέτα» αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν δεν πρόκειται να προβούν σε επενδύσεις και είναι πιθανό να προχωρήσουν και σε μειώσεις προσωπικού, οδηγούν στην πρόβλεψη ότι το επόμενο εξάμηνο θα χαθούν περί τις 52.000-55.000 θέσεις απασχόλησης, εκ των οποίων οι 14.000-18.000 θα πρόκειται για θέσεις μισθωτής εργασίας. Την παραπάνω έρευνα και τα στοιχεία υποστηρίζουν με δηλώσεις τους στο «Θ» και τα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μεσσηνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, μερίδα των επιχειρήσεων που διακόπτουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα, τις μεταφέρουν σε γειτονικές χώρες και, κυρίως, στη Βουλγαρία. Σε αρκετές, δε, περιπτώσεις κάποιοι κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα μεν, εισερχόμενοι στη σφαίρα της παραοικονομίας δε. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, προχθές, κατά την παρουσίαση της έρευνας, έχουν φτάσει πολλές καταγγελίες στη συνομοσπονδία, σύμφωνα με τις οποίες κλείνουν επιχειρήσεις (για παράδειγμα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, φροντιστήρια), αλλά οι ιδιοκτήτες παρέχουν τις υπηρεσίες κατ’ οίκον και χωρίς να δηλώνουν τα εισοδήματα. Τη μετάβαση μέσα σε ένα χρόνο από την υπέρμετρη αισιοδοξία στην εκτίμηση ότι το μέλλον είναι ζοφερό δείχνουν και τα στοιχεία σχετικά με τη θέση στην οποία θα βρεθούν οι επιχειρήσεις κατά το επόμενο εξάμηνο. Έτσι, σήμερα το 61,2% των μικρομεσαίων επιχειρηματιών «βλέπει» επιδείνωση της θέσης της επιχείρησής του, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από το 67,9% που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2015, αλλά κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από αυτό που καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2015 (31,4%). Η μειωμένη ρευστότητα σε συνδυασμό με την απαισιοδοξία οδηγεί σε περιστολή των δαπανών για επενδύσεις, ακυρώνοντας την όποια προοπτική για ανάκαμψη. Το 43,2% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μειώθηκε η επενδυτική του δραστηριότητα το δεύτερο εξάμηνο του 2015, ενώ για το επόμενο εξάμηνο μόλις 3,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα προβεί σε νέες επενδύσεις. Εξάλλου, τέσσερις στις δέκα νέες επιχειρήσεις αναμένεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για το 2016, ποσοστό που ίσως να μεγαλώσει, εάν θεσπισθούν οι αναμενόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα. «Η χώρα δε βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Έχει αρχίσει να κατρακυλάει στον γκρεμό», υποστήριξε ο κ. Καββαθάς, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας.Επιμέλεια: Αντώνης Πετρόγιαννης - 

***  Πρώην αιρετός εντάχθηκε στα υπερχρεωμένα και γλιτώνει δάνεια ύψους 128.000 ευρώ         
     
Το υπερχρεωμένο του νοικοκυριό ρυθμίζει με απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας πρώην αιρετός της Μεσσηνίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού.
Ο 68χρονος προστατεύει την κύρια κατοικία του από την εκποίηση, καθώς οι συνολικές του οφειλές στις τράπεζες ξεπερνούν τα 265.000 ευρώ, ενώ με την ευνοϊκή απόφαση του Ειρηνοδικείου, και μετά την τήρηση των ρυθμίσεων που του επιβάλλει, απαλλάσσεται από ποσό που ξεπερνά τα 128.000 ευρώ.
  Πρώην αιρετός
Ο 68χρονος αυτοδιοικητικός είναι διαζευγμένος και έχει δύο ενήλικα παιδιά. Εκτός από πρώην αιρετός, είναι και συνταξιούχος του ελληνικού Δημοσίου. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται σε 1.750 ευρώ, ενώ το δικαστήριο αναγνωρίζει μείωση των αποδοχών του τα τελευταία χρόνια.
Το 2008 δήλωσε εισοδήματα 47.968,17 ευρώ, το 2009 το ποσό των 46.870,12 ευρώ, το 2010 δήλωσε 71.194,06 ευρώ, το 2011 το ποσό των 38.201,24 ευρώ, το 2012 δήλωσε εισοδήματα 45.011,44 ευρώ και το 2013 το ποσό των 27.661,74 ευρώ.
Έχει μισθωμένο, αντί 320 ευρώ, ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του, το οποίο όμως μίσθωμα έχει κατασχεθεί από την εφορία για οφειλές του προς το Δημόσιο, ενώ έχει ενταχθεί και σε ρύθμιση για άλλες οφειλές προς την εφορία και καταβάλλει μηνιαίως 139,35 ευρώ. Το ακίνητο αυτό είναι 32 τ.μ. και η αντικειμενική του αξία έχει υπολογισθεί στα 35.000 ευρώ.
  Δεν μπορεί να πληρώσει
Ο 68χρονος έχει ως κύρια κατοικία διαμέρισμα 135,90 τ.μ., η αντικειμενική αξία του οποίου υπολογίσθηκε στα 79.456,89 ευρώ και είναι υποθηκευμένο από δάνειο. Καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, τα έξοδα διαβίωσής του από το δικαστήριο εκτιμήθηκαν σε 1.100 ευρώ το μήνα.
Εκτιμάται, δε, ότι η οικονομική του κατάσταση δε θα βελτιωθεί λόγω των μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις που έχουν επιβληθεί ως μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Ο πρώην αιρετός έχει οφειλές σε 5 πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες προέρχονται από 10 δάνεια (το ένα στεγαστικό) και 6 πιστωτικές κάρτες. Συνολικά, οφείλει και στις 5 τράπεζες 265.629,38 ευρώ.
Το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι έχει περιέλθει σε αδυναμία να πληρώσει τις οφειλές του.
  Ρύθμιση
Το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας αποφάσισε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του 68χρονου πρώην αιρετού οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, για την επόμενη 5ετία ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει κάθε μήνα 650 ευρώ. Με την ολοκλήρωση αυτού του τμήματος της ρύθμισης και τη λήξη της 5ετίας, θα έχει καταβάλει 39.000 ευρώ.
Ο 68χρονος έχει ζητήσει την προστασία της κύριας κατοικίας του και το δικαστήριο αποφάσισε την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Για το λόγο αυτό καλείται μετά τη λήξη της 5ετίας (την οποία χορηγεί ως περίοδο χάριτος) από την προηγούμενη ρύθμιση, και για διάρκεια 13 ετών, να καταβάλει κάθε μήνα 407,47 ευρώ. Με την ολοκλήρωση και αυτής της ρύθμισης θα έχει καταβάλει 63.565,32 ευρώ.
Παράλληλα, το δικαστήριο διατάσσει μέσα σε διάστημα 3 ετών την εκποίηση του ακινήτου των 32 τ.μ. με ελάχιστο τίμημα την αντικειμενική του αξία (35.000 ευρώ) και σε διαφορετική περίπτωση την εκμίσθωσή του για 20 χρόνια αντί 300 ευρώ μηνιαίως.
Με την ολοκλήρωση και των δύο ρυθμίσεων και την εκποίηση του ακινήτου, θα εξοφλήσει συνολικά 137.565,32 ευρώ.
Το δικαστήριο για το υπόλοιπο της οφειλής, ύψους 128.064,06 ευρώ, αποφάσισε ότι ο 68χρονος απαλλάσσεται.  Της Βίκυς Βετουλάκη 

***   Το μήνυμα του πρωθυπουργού για την 25η Μαρτίου         
     
Σε μήνυμα του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφέρει για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου:
« Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε καρπός του ευρωπαϊκού και του ελληνικού Διαφωτισμού και φορέας των σύγχρονων αξιών για ελευθερία με κοινωνική δικαιοσύνη. Ως τέτοιος, ο Ελληνικός Αγώνας για την Ανεξαρτησία ενέπνευσε ένα διεθνές κύμα θαυμασμού, αλληλεγγύης και ενεργούς υποστήριξης, το Φιλελληνισμό.
Σήμερα, η Ελλάδα και ο Ελληνικός Λαός βρίσκονται, ξανά, στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος και στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση των οικουμενικών αξιών του ανθρωπισμού, της προσφοράς και της αλληλεγγύης και, μάλιστα, μέσα σε συνθήκες μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης.
Στον αγώνα αυτόν, ο λαός μας αποδεικνύει ότι έχει αντοχές, αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και πίστη στις δυνάμεις του.
Σύντομα η δύσκολη αυτή περίοδος φτάνει στο τέλος της. Η επόμενη σελίδα της ιστορίας μας ανήκει σε μια νέα Ελλάδα, απαλλαγμένη από τα τραύματα της οικονομικής κρίσης και την επιτροπεία των δανειστών, πρότυπο δημοκρατίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισμού για ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε αυτήν την Ελλάδα, σε πέντε χρόνια από σήμερα, θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.»

***   Ο πρίγκηψ της Κυπαρισσίας…          
      
Η Κυπαρισσία, έγραφε χθες ο Δημήτρης Μπούρας στην "Καθημερινή", είναι μια πόλη απέναντι στο ανοιχτό πέλαγος, ένα σημείο σε μια ατελείωτη λωρίδα γης που εκτείνεται παράλληλα με τον ορίζοντα του Ιονίου.
Η αίσθηση που έχεις γι’ αυτή, αν έχεις ζήσει εκεί καλοκαίρια και χειμώνες, αφορά αυτό το πάντρεμα της στεριάς με τη θάλασσα. Η Κυπαρισσία είναι, επίσης, η πόλη όπου γεννήθηκε ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός και αληθινά με λυπεί το ότι το έμαθα χρόνια μετά αφότου έφυγα από εκεί, φοιτητής στην Αθήνα.
Ξεφυλλίζοντας το τελευταίο τεύχος της «Τριφυλιακής Εστίας», εξαίρετη έκδοση αφιερωμένη στον ποιητή, σταματώ στη φράση του εκπαιδευτικού Αριστείδη Γκιουλή: «Το γεγονός ότι δεν “ακούστηκε” στη γενέτειρά του, τούτο μοιάζει πλέον να εισέρχεται στη σφαίρα της μυθολογίας, καθώς ο ίδιος φαίνεται σαν να μην πέρασε από εδώ».
Το υπομειδίαμα του Μιχάλη Κατσαρού στην εξουσία, η ειρωνεία, που οδήγησε την ποιητική του φαντασία σε έναν αυθεντικό σουρεαλισμό, ίσως έπαιξαν ρόλο.
Φυλλομετρώντας την «Τριφυλιακή Εστία», που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από γνωστά λογοτεχνικά περιοδικά, έρχονται στη σκέψη μου στιγμές και από την πρόσφατη εκδήλωση του Συλλόγου Κυπαρισσίων «Η Αρκαδιά» για τον «Υπουργό Ποιήσεως, πρίγκιπα Ανδαλουσίας και Κυπαρισσίας Μιχαήλ τον Κατσαρόν» στο Gazarte.
Ήταν μια αρχή και μια υπόσχεση νέων ανθρώπων να φέρουν πολύτιμες και αθέατες όψεις της ιδιαίτερης πατρίδας τους στο φως. Η Κυπαρισσία έχει γεύση ελιάς και χρώμα καρπουζιού, αλλά και ένα σπουδαίο ποιητή της μεταπολεμικής Ελλάδας. Μια πόλη ανοιχτή στο πέλαγος οφείλει να το ξέρει.   Α.Π. 

***  Ηχηρό μήνυμα Παυλόπουλου για τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες από την Καλαμάτα

Ηχηρό μήνυμα ανεπιφύλακτης αλληλεγγύης προς το βελγικό λαό και τους λοιπούς εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, από την Καλαμάτα, όπου βρέθηκε χθες για τον εορτασμό της Επετείου της 23ης Μαρτίου 1821. «Σήμερα, ημέρα βαρύτατου πένθους για το Βέλγιο, την Ευρώπη, αλλά και για ολόκληρη την πολιτισμένη Ανθρωπότητα, εμπνεόμενοι από το μήνυμα της “Μεσσηνιακής Γερουσίας”, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ανεπιφύλακτης Αλληλεγγύης προς το βελγικό λαό και τους λοιπούς εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε ο κ. Παυλόπουλος. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να υπερασπισθούμε όλοι μαζί και χωρίς καμία ρωγμή ατομισμού τον Άνθρωπο ως θεμέλιο του κοινού μας Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι «τότε ο Πολιτισμός θα νικήσει τη βαρβαρότητα. Και το Φως της Ειρήνης και της Αδελφοσύνης θα σκορπίσει το σκοτάδι της τρομοκρατίας, η οποία εκπορεύεται από στυγνούς εγκληματίες εχθρούς της Ανθρωπότητας». Αναφερόμενος στην επέτειο, υπενθύμισε ότι την 23η Μαρτίου 1821 ξεκίνησε, από την ιστορική πόλη της Καλαμάτας, η διαδρομή της Εθνεγερσίας του 1821, η οποία κορυφώθηκε στις 25 Μαρτίου 1821 στην Αγία Λαύρα και υπενθύμισε ότι υπό την ηγεσία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη συνήλθε στην Καλαμάτα η «Μεσσηνιακή Σύγκλητος» και απηύθυνε στους λαούς της Ευρώπης την έκκληση Ελευθερίας υπέρ των υπόδουλων Ελλήνων. «Κατά βάθος η έκκληση αυτή, στηριγμένη στην κοινή βάση της παρακαταθήκης της Αρχαίας Ελλάδας και της θεσμικής μήτρας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δηλαδή της γαλλικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789, ήταν μια γνήσια κραυγή υπέρ του Ανθρώπου, της αξίας του και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του», σημείωσε ο κ. Παυλόπουλος. - 

***

*** Αθλητική ενημέρωση  :

***  Φιλικό: ΕΛΛΑΔΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  2-1 .- ^
Τα  γκόλ : Στο 54΄ το σκορ στο φαληρικό στάδιο άλλαξε με το εξαιρετικά χτυπημένο φάουλ του Τζαβέλα, όμως δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με κεφαλιά του Τομάσεβιτς, που σηκώθηκε ανενόχλητος σε εκτέλεση κόρνερ.στο 62΄ πήραν και πάλι προβάδισμα με τον Καρέλη .-
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ίστβαν Κόβακς (Ρουμανία) .-
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σταφυλίδης, Τοροσίδης, Πέτσος – Σίμιτς, Τομάσεβιτς, Βούκσεβιτς
 ΕΛΛΑΔΑ (Μίχαελ Σκίμπε): Καρνέζης, Παπασταθόπουλος, Τζαβέλας, Μανωλάς (66΄ Οικονόμου), Τοροσίδης (85΄ Τζιόλης), Σταφυλίδης (85΄ Σιόβας), Σάμαρης, Μάνταλος (46΄ Καρέλης), Πέτσος, Φορτούνης, Μήτρογλου (90΄+ Ταχτσίδης).
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς): Μιγιάτοβιτς, Μάρουσιτς, Σάβελγιτς, Σίμιτς, Τομάσεβιτς (75΄ Τσβέροτιτς ), Βούκτσεβιτς, Σέκιτς (85΄ Μπόλιεβιτς), Ρόντιτς (88΄ Ζόριτς), Μπάκιτς (75΄ Γκρμπιτς), Μούγκοσα (68΄ Ράισεβιτς), Μπετσιράι.
Όσον αφορά την ενδεκάδα, το σύστημα θα είναι το 3-5-2 με τον Καρνέζη στο τέρμα, τους Παπασταθόπουλο, Σιόβα και Μανωλά στην άμυνα, Τοροσίδη, Σάμαρη, Μάνταλο, Πέτσο και Τζαβέλλα στο κέντρο και τον Φορτούνη πίσω από τον Μήτρογλου.

*** Σε αναμετρήσεις για την 12η αγωνιστική στη φάση των «16» της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:5ος Όμιλος
 Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 :

Livescore: Νταρουσάφακα - ΠΑΟ (42-40 20') για το πλεονέκτημα έδρας
Νταρουσάφακα (Τουρκία)-Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 20:30   84-86 .- ^   , (42-40) .-
Τα δεκάλεπτα : 30-22 ,(42-40) , 63-65, 84-86 .-
Video
ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ-ΠΑΟ  84-86  ΤΟΠ16  24/03/2016: https://youtu.be/VtjZ0Qq5ly4 .-

Λοκομοτίβ Κουμπάν (Ρωσία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)  86-62 .- ^

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Τσεντεβίτα Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μάλαγα (Ισπανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η Β.

Φενερμπαχτσέ 10-1 21
Λοκομοτίβ Κούμπαν 8-4 20
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-4 20
Ερυθρός Αστέρας 7-5 19
Αναντολού Εφές 5-6 16
Νταρουσάφακα 3-9 15
Μάλαγα 3-8 14
Τσεντεβίτα Ζάγκρεμπ 2-9 13

6ος Όμιλος
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Λαμποράλ Κούτσα (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 75-71 .- ^

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Μπάμπεργκ (Γερμανία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)   91-83  , (43-39) .- ^
 Τα  δεκάλεπτα : 22-18, (43-39) 68-67, 91-83 .-
Video :
ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 91-83    ΤΟΠ16  24/03/2016: https://youtu.be/XtPkI614ngs  .-

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:45
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Κίμκι (Ρωσία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η Β.

Λαμποράλ Κούτσα 8-4 20
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 8-4 20
Μπαρτσελόνα 6-6 18
Μπάμπεργκ 6-6 18
Ρεάλ Μαδρίτης 6-5 17
Κίμκι 5-6 16
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5-6 16
Ζαλγκίρις Κάουνας 2-9 13

***  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΔΩΣΕΙΣ για  ΣΗΜΕΡΑ  :
01:30 - OTE SPORT 4 - Μπόστον Σέλτικς - Τορόντο Ράπτορς - NBA
17:00 - OTE SPORT 6 - Αγώνες - Τένις, ATP World Tour Miami Open
 - Λοκομοτίβ Κουμπάν - Ερυθρός Αστέρας - Euroleague 86-62 .- ^
19:00 - OTE SPORT 8 - Σκρα Μπελτσάτοφ - Ζενίτ Καζάν - Βόλεϊ, CEV Denizbank Champions League ανδρών
  - Ελλάδα - Μαυροβούνιο - Διεθνής Φιλικός Αγώνας 2-1 , (0-0) .-
  - Νταρουσάφακα - Παναθηναϊκός  -Euroleague  84-86 .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 30-22 , (42-40) ,  
21:00 - OTE SPORT 7 - Βολερό Ζυρίχης - Βάκιφμπανκ - CEV Denizbank Champions League Γυναικών
21:45 - NOVASPORTS 1 - Mπάμπεργκ - ΤΣΣΚ Μόσχας - Euroleague  91-83 , (43-39) .-
Video :
ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 91-83    ΤΟΠ16  24/03/2016: https://youtu.be/XtPkI614ngs  .-

***  1.800.000 ευρώ μοιράζει απόψε το Τζόκερ- Οι τυχεροί αριθμοί

Οι αποψινοί αριθμοί που προέκυψαν από την κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 21, 31, 14, 19, 32 Και αριθμός του Τζόκερ το 4 - 

***  Η επιτυχία των Street Relays προετοιμάζει την επόμενη διοργάνωση… 

         Όχι μόνο το ρεκόρ συμμετοχών που υπολογίζονται στις 1.200, αλλά ο ενθουσιασμός, τα χαμόγελα και η «ζεστή» εορταστική ατμόσφαιρα χάρισαν στα Street Relays της Καλαμάτας που έγιναν την περασμένη Κυριακή στον περίβολο του Ελίτ, το χαρακτηρισμό της πιο επιτυχημένης διοργάνωσης της σειράς. «Καταφέραμε να σηκώσουμε τον κόσμο από τον καναπέ! Ο κόσμος μας εμπιστεύεται και χάρηκε τους αγώνες. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία προεργασία και το αποτέλεσμα δεν μας δικαιώνει μόνο, αλλά μας κάνει να σκεφτόμαστε ήδη την επόμενη εκδήλωση, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε του χρόνου» τόνισε στο «Θ» ο Πέτρος Παπαδόπουλος, ο έφορος στίβου του καλαματιανού συλλόγου, έχοντας στο μυαλό του μια συνάντηση πολλαπλών αθλημάτων στον χώρο του «Ελίτ», όπου μαζί με το κλειστό προπονητήριο «Νίκη Μπακογιάννη» έχει αποτελέσει το ιδανικό ορμητήριο του Ακρίτα. - 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  2016  :                                             
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη  01  Μαρτίου  2016  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-01-2016.html  .-                                                                                                                                     
 ~ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας Τρίτη 01 Μαρτίου  2016  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/03/01-2016.html .-                                                       
~Η Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη 02  Μαρτίου  2016  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-02-2016.html  .-           
~ Η εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τσικνο-Πέμπτη 03- Μαρτίου  2016
~  :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-03-2016.html .-                                                                                                                     
~   Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή  04 Μαρτίου  2016 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-04-2016.html .-                                                                                                                                           
~Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Παρασκευή 04 Μαρτίου  2016 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-04-2016.html .-                                                  
~Αθλητικό Σαββατοκύριακο  05 και 06 Μαρτίου  2016 :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr / .-                                                                                         
 ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 05 Μαρτίου  2016 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-05-2016.html .-                                                                                                                                       
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 06 Μαρτίου 2016:  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-06-2016.html  .-                                                                                                                           
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 07 Μαρτίου  2016 :   http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-07-2016.html .-                                                                                                                         
~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 08 Μαρτίου 2016:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-08-2016.html .-                                                                                                                                                                              ~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης Arfara News Τρίτη  08  Μαρτίου 2016  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-08-2016.html .-                 
 ~  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις Τρίτη 08  Μαρτίου  2016  : { Ενδέκατο 11ο  Κεφάλαιο -μέρος } : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/03/08-2016.html .-                           
~Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη  09 Μαρτίου 2016  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-09-2016.html .-                                                                                                                                           
 ~   Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  10 Μαρτίου  2016:  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-10-2016.html .-                                                                                                                                             
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 11 Μαρτίου  2016  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-11-2016.html .-                                                                                                                                                  ~ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας , Παρασκευή 11Μαρτίου 2016 , Α.-   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/03/11-2016.html  .-                                    ~ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις  Παρασκευή 11  Μαρτίου  2016 , Δωδέκατο 12ο   Κεφάλαιο -μέρος }  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/03/11-2016.html  .-                                      
 ~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 12  Μαρτίου  2016 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-12-2016.html .-                                                                                                                        
~ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12  και 13 Μαρτίου  2016  : 'Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις της  εβδομάδας σε μιά σελίδα !!!  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/03/12-13-2016.html .-                                                                                                                               
~Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή 13  Μαρτίου 2016 :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-13-2016.html .-       
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης , Arfara News , Κυριακή 13  Μαρτίου  2016 :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-13-2016.html .-                                                                                                                                              
 ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Καθαρή Δευτέρα 14  Μαρτίου  2016 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-14-2016.html  .-                                                                                                                        
 ~ Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη  15  Μαρτίου  2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-15-2016.html .-                                                                                                                                    
 ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη  16 Μαρτίου  2016 : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-16-2016.html .-                                                                                                                                      
~   Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  17 Μαρτίου  2016  :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-17-2016.html  .-                                                                                                                                   
~ Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Πέμπτη  17  Μαρτίου  2016 :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-17-2016.html .-                                                         ~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο  αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 18  Μαρτίου  2016 :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-18-2016.html .-                                                          
 ~ Το  αγιάζι  της ενημέρωσης Arfara News  Παρασκευή  18  Μαρτίου  2016 :   http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-18-2016.html .-                                                                                                                                    
 ~  Η Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο  19  Μαρτίου  2016  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-19-2016.html .-     
 ~ Αθλητικό Σάββατο-κύριακο  19 , 20 και 21 Μαρτίου  2016 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/03/19-20-21-2016.html .-                                                                                                                                        
~ ~ Η Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 20  Μαρτίου  2016: http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-20-2016.html .-            
~ ~Η  Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 21 Μαρτίου  2016  : http://snsarfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-21-2016.html .- 
~  ~ Η Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη  22 Μαρτίου  2016 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-22-2016.html .-
~ Το  αγιάζι  της ενημέρωσης Arfara  News Τρίτη  22 Μαρτίου  2016   :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-22-2016.html .-
~ Το  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Τετάρτη 23 Μαρτίου  2016   :    http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-23-2016.html .-   
~ ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας Τετάρτη  23 Μαρτίου  2016 :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/03/23-2016.html .- 
~   Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-24-2016.html .-                                                                                                                                                
   Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  25  Μαρτίου 2016   :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-25-2016.html .-     
~                                                                                                                                                               
                                         
~ Συνεργάτης σε (10) Ιστολόγια Αναρτήσεων:  
1. STAMOS
-ARFARA -GREECE
,
2. Arfara-Messinias-
asteras-arfaron
,
3.
Stamos
Arfara Messinias Greece
,
4.
ARFARA - KALAMATAS ,
5.
ASTERAS ARFARON
2011
,
6.
Arfara-Messinias 2 ,
7.
stamos-dynami ,
8.
Arfara-Messinias ,
9.
Arfara-Messinias 1 -
FOTOS
,
10.
vlasios ,11. ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,12. http://arfara-messinias-stamos-2010  , ~13. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,14. http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , 15. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com , https://www.facebook.com/panathinaikokoinima , ^ STAMOS -ARFARA -GREECE ,^  stamos-dynami  ,^ Arfara-Messinias  ,^, Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , Arfara-Messinias 2  , 

***     BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4549    Video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2875 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =      2875 video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10.299 βίντεο   .-  
~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4812 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,

https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 590 /  -         https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,

https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.572   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,    
                    
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   568 -  
     https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  

~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  510. -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ  139  .-                
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-