~* ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ : free counters

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Πέμπτη 30-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~~** 30 Μαΐου- Γιορτή σήμερα: Του Οσίου Ισαακίου, του Ομολογητού και Ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων

: Τη μνήμη του
τιμά σήμερα, 30 Μαΐου, η Εκκλησία μας. Ο Όσιος Ισαάκιος καταγόταν από την Συρία και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Ουάλη (364 μ. Χ.), που ήταν υποστηρικτής των Αρειανών.  

Κάποτε οι Οστρογότθοι, παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης, κατασκήνωσαν στη Θράκη και απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Ουάλης αναγκάσθηκε να βαδίσει εναντίον τους. Ο Ισαάκιος, που ήταν ηγούμενος στη Μονή Δαλμάτων, βγήκε και συνάντησε τον πολέμιο των ορθοδόξων Ουάλη, και αφού έπιασε από τα χαλινάρια το άλογο του, του είπε: «Άπόδος ταις ποίμναις τους αρίστους νομέας και λήψη την νίκην άπονητί ει δε τούτων μηδέν δεδρακώς παρατάξαιο, μαθήσει τη πείρα ότι σκληρόν το προς κέντρα λακτίζειν ούτε γαρ έπανήξεις και προσαπολέσεις την στρατιάν» (Πράξεις των Αποστόλων, κστ’ 14). Δηλαδή, δώσε στά ποίμνια τους άριστους ποιμένες και χωρίς κόπους θα πάρεις τη νίκη. Αν, όμως, δεν αποδεχθείς αυτά που σου λέω και δε συμφωνήσεις μαζί τους, θα μάθεις από την πείρα ότι είναι σκληρό πράγμα να κλωτσάς στα καρφιά. Διότι ούτε εσύ πρόκειται να γυρίσεις από τον πόλεμο, και σύντομα θα χάσεις και το στράτευμα. Ο Ουάλης όχι μόνο δεν πείσθηκε από τα λόγια του ηγουμένου, αλλά αφού τον ειρωνεύθηκε, τον έριξε μέσα σε ένα κρημνώδες φαράγγι. Ο Ισαάκιος από θαύμα δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Ο δε Ουάλης έπαθε αυτά που προφήτευσε ο Άγιος ηγούμενος. Στις 9 Αυγούστου του 378 μ.Χ., διεξήχθη γύρω από την Αδριανούπολη σφοδρή μάχη, κατά την οποία ο αυτοκρατορικός στρατός κατατροπώθηκε, αφού φονεύθηκαν πολλοί από τους άριστους στρατηγούς του. Ο Ουάλης, καταφεύγοντας εντός αχυρώνος, για να σωθεί, κάηκε ζωντανός, μαζί με τον αρχιστράτηγό του. Ως ηγούμενος παρευρέθηκε στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο, που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ., συντελώντας τα μέγιστα στην επιτυχία αυτής. Προαισθανόμενος το τέλος του, αφού διόρισε διάδοχό του τον Όσιο Δαλμάτιο (τιμάται 3 Αυγούστου), κοιμήθηκε με ειρήνη σε βαθύ γήρας το 396 μ.Χ. Η μνήμη του Οσίου Ισαάκιου επαναλαμβάνεται και στις 3 Αυγούστου. Απολυτίκιο: Ήχος γ’. Θείας πίστεως. Τύπος πέφηνας, τής εγκρατείας, καί εδραίωμα, τής Εκκλησίας, Ισαάκιε Πατέρων αγλάϊσμα εν αρεταίς γάρ φαιδρύνας τόν βίον σου, Ορθοδοξίας τόν λόγον ετράνωσας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαο ημίν τό μέγα έλεος.

*** Πως μπορούμε να κρίνουμε τούς άλλους;
~
~
«Πως όμως έδωσε εις αυτούς και τα κλειδιά των ουρανών; Διότι εάν δεν πρόκειται να
, δεν θα έχουν καμμίαν δύναμιν και μάταια έλαβαν εξουσίαν του να μη συγχωρούν και του να συγχωρούν αμαρτίας.  

Εξ άλλου δε, εάν αυτό ήθελεν ισχύσει, όλα θα ανατραπούν, και εις τας Εκκλησίας και εις τα πόλεις και εις τα οικίας. Καθόσον εάν δεν κρίνουν ο κύριος τον δούλον και η κυρία την υπηρέτριαν και ο πατέρας τον υιόν και ο φίλος τον φίλον, θα αυξηθούν τα της κακίας. Και τι λέγω, ο φίλος τον φίλον; Εάν δεν κρίνωμεν τους εχθρούς μας, δεν θα ημπορέσωμεν ουδέποτε να καταργήσωμεν την έχθραν, αλλ’ όλα θα γίνουν άνω-κάτω. […]  Διότι εδώ, καθώς εγώ νομίζω, δεν παραγγέλει απλώς να μη κρίνει κανείς όλα τα αμαρτήματα, ούτε απλώς απαγορεύει να κάμνη κανείς αυτό, αλλά εννοεί αυτούς που είναι γεμάτοι απο αμέτρητα κακά και ελέγχουν άλλους δια τελείως ασήμαντα αμαρτήματα. […]  Τι λοιπόν; εάν κάποιος πορνεύει, λέγει, να μη είπω ότι είναι κακόν πράγμα η πορνεία, ούτε να διορθώσω αυτόν που κάμνει αισχράς πράξεις;  Να τον διορθώσεις βέβαια, αλλά όμως όχι ωσάν αντίπαλος, ούτε ωσάν εχθρός που θέλει εκδίκησιν, αλλά ωσάν ιατρός παρασκευάζων φάρμακα. Διότι δεν είπε να μη συγκρατήσεις αυτόν που αμαρτάνει, αλλά να μη τον κρίνεις, δηλαδή να μη γίνεις αυστηρός δικαστής.  Άλλωστε αυτό δεν έχει λεχθή, όπως προηγουμένως είπα, δια τα μεγάλα και απαγορευμένα, αλλά δι’ αυτά που ούτε καν θεωρούνται αμαρτήματα. Δια τούτο και έλεγε, «τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου;».  Καθόσον πολλοί τώρα το κάμνουν αυτό. Και αν ιδούν μοναχόν να έχη περιττόν ένδυμα, προβάλλουν εις αυτόν τον νόμον του Κυρίου, ενώ οι ίδιοι αρπάζουν μύρια και καθημερινώς επιδίδονται εις την πλεονεξίαν, και αν τον ιδούν ν’απολαμβάνη αφθονωτέραν τροφήν, γίνονται αυστηροί κατήγοροι, ενώ οι ίδιοι καθημερινά μεθούν και κάνουν ζωή οργιώδη. […]  «Υποκριτά». Διότι αυτού του είδους η κρίσις δεν γίνεται από ενδιαφέρον, αλλά από μισανθρωπίαν, και φέρει μεν το προσωπείον της φιλανθρωπίας, διαπράττει όμως πράξιν χειρίστης πονηρίας, αποδίδων εις τους συνανθρώπους του περιττάς ύβρεις και κατηγορίας, και αρπάζων την θέσιν του διδασκάλου, ενώ δεν είναι άξιος ούτε για μαθητής, ακριβώς δι’ αυτό τον ωνόμασεν υποκριτήν.  Διότι εσύ που είσαι τόσο αυστηρός προς τους άλλους, ώστε να βλέπης και τα μικρά παραπτώματα, πως δείχνεις τόσην αδιαφορίαν δια τα ιδικά σου, ώστε να παραβλέπεις και τα μεγάλα; «ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου» . Βλέπεις ότι δεν απαγορεύει το να κρίνει κανείς, αλλά προτρέπει πρώτα να βγάζει το δοκάρι από τον οφθαλμόν του και τότε να διορθώνει τα παραπτώματα των άλλων; […]  Ώστε αν το κάμνεις από φροντίδα, φρόντισε πρώτα τον εαυτό σου, όπου είναι καθαρώτερον και μεγαλύτερον το αμάρτημα. Εάν όμως αδιαφορείς δια τον εαυτόν σου, είναι ολοφάνερον ότι και τον αδελφόν σου τον κρίνεις όχι από φροντίδα, αλλά επειδή τον μισείς και θέλεις να τον εξευτελίσεις. […]  Η εντολή λοιπόν που έδωσε δια των λεχθέντων σημαίνει το εξής. Αυτός δηλαδή που είναι ένοχος δια μύρια κακά δεν πρέπει να είναι αυστηρός δικαστής των αμαρτημάτων των άλλων και προ πάντων όταν αυτά είναι μικρά. Μ’ αυτό δεν καταργεί τον έλεγχον, ούτε την διόρθωσιν, αλλά απαγορεύει το να αδιαφορεί κανείς δια τα ιδικά του και να διαλαλεί τα ξένα παραπτώματα». (Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα, ΕΠΕ, τόμος 10, εκδ. «Γρηγόριος ο Παλαμάς»)
***  Παναγιώτης Μπασάκος: Ελέγχεται το εκλογικό αποτέλεσμα του α' γύρου  
Την πιθανότητα αύριο να ζητήσει επανακαταμέτρηση  των ψήφων της πρώτης Κυριακής, άφησε ανοικτή ο υπ. Δήμαρχος Δυτικής Μάνης Παν. Μπασακος, καθώς η διάφορα του με τον συνυποψήφιό του Δημ. Γιαννημάρα, φαίνεται να είναι αρκετά μικρή.
Ο κ. Μπασάκος δήλωσε ακόμα: «ευχαριστούμε θερμά τους δημότες της Δυτικής Μάνης για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν με την ψήφο τους στις 26 Μαΐου.
Η παράταξη μας είναι ο εγγυητής της συναίνεσης, της συνεννόησης και της λειτουργίας του Δήμου. Καλούμε τους δημότες την ερχόμενη Κυριακή να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα κατά την κρίση τους”» 
*** Ο καιρός  σήμερα Πέμπτη στην Καλαμάτα    
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Πέμπτη 30/5/2019 προβλέπεται αίθριος.               
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Το ίδιο μοτίβο θα διατηρηθεί καθ` όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 25-70%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Δ-ΝΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/  

*** Τι είναι πιο παράδοξο, ο θάνατος ή η Ανάσταση του Χριστού;
~~
 Ο έρχεται στην γη. Γίνεται άνθρωπος.
Διδάσκει. Θαυματουργεί. Προδίδεται. Οδηγείται στον Σταυρό.  

Η όντως Ζωή εκούσια πεθαίνει. Ο Θεός θανατώνεται.
Μετά από τρεις ημέρες ανασταίνεται.  Τί είναι πιο παράδοξο; Η ανάσταση ή ο θάνατος του Θεού;  Θα λέγαμε ο . Διότι ο Θεός είναι η Ζωή. Δεν μπορεί να πεθάνει, δεν μπορεί να θανατωθεί. Και όμως, για χάριν του ανθρώπου το κάνει.  Πεθαίνει ο Θεός για να ζήσει ο άνθρωπος.  Πεθαίνει η Ζωή για να δώσει ζωή δια του θανάτου.  Φοβερό και παράδοξο θέαμα να βλέπεις τον Θεό γεμάτο πληγές, νεκρό, άπνου να μπαίνει στον τάφο.  Η Πνοή χωρίς πνοή, η Ζωή χωρίς ζωή, ο Θεός νικημένος από ένα μάτσο ανθρώπους που πόθησαν με μανία την δόξα και την εξουσία. Και όμως «Άδου μεν ταφείς, τα βασίλεια συντρίβεις, θάνατον θανάτω δε θανατοίς, και φθοράς λυτρούσαι τους γηγενείς». Ο Θεάνθρωπος νεκρός ζωοποιεί τον Άδη. Γι’αυτό και όταν λέμε ότι ο Θεός πέθανε στο Σταυρό είναι σαν να λέμε Ανέστη ο άνθρωπος…Χριστός Ανέστη! Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος
***  Πίσω από τις κλειστές πόρτες της Πολιτικής Γραμματείας – Πυρά για «γκάφες» και «έπαρση» – Η παραδοχή Τσίπρα για την ήττα…
~ Όλα όσα έγιναν στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. «Γκάφες», έπαρση, λάθος αφήγημα, επικοινωνιακά λάθη, υπερφορολόγηση και απομάκρυνση από τη μεσαία τάξη οι αιτίες της ήττας. «Να προτάξουμε τα θετικά και όχι τον φόβο» ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Τσακαλώτος – Δραγασάκης αναλαμβάνουν να κάνουν… λιανά τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης. Έρχονται αλλαγές στο επικοινωνιακό κομμάτι.

Ελένη Καλογεροπούλου  
Φρένο στην εσωστρέφεια επιχείρησε να βάλει χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος εμφανίστηκαν προβληματισμένα για την απήχηση που είχε το αφήγημα τους στις ευρωεκλογές αλλά και για την επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθήθηκε.  «Η συζήτηση για να βρούμε τα λάθη μας είναι σημαντική όμως τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μία μεγάλη μάχη» φέρεται να είπε ο Αλέξης Τσίπραςστο τέλος της συνεδρίασης και αφού τα κορυφαία κομματικά και κυβερνητικάστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει τις απόψεις τους για το τι έφταιξε.  click4more 
Στο τραπέζι της σύσκεψης έπεσαν όλα τα θέματα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επηρέασαν την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης. Έγινε λόγος για γκάφες, για έπαρση στελεχών, για λάθος αφήγημα, για επικοινωνιακά λάθη, για την διεύρυνση και την Προοδευτική Συμμαχία όλοι ωστόσο κατέληξαν ότι το βασικό λάθος ήταν πολιτικό και έχει να κάνει με την απομάκρυνση του ΣΥΡΙΖΑ από την μεσαία τάξη και την υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη συνεδρίαση δεν υπήρξαν αντιπαραθέσειςπαρά μόνο πολιτικές επισημάνσεις, οι οποίες όμως στόχευαν συγκεκριμένα πρόσωπα και πρακτικές. Ο πρωθυπουργός άκουγε με προσοχή τους παρευρισκόμενους και σημείωνε με προσοχή τις επισημάνσεις που έκαναν οι συνεργάτες του. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχτηκε ότι πέρα από την λάθος πολιτική στόχευσηκακοί χειρισμοί υπήρξαν και στην επικοινωνιακήομάδα που χειρίστηκε την προεκλογική εκστρατεία καθώς επίσης και από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων με τις οποίες συνεργάστηκε το κυβερνών κόμμα.
Φωτογραφία ΑΠΕ – ΜΠΕ  Έτσι αποφασίστηκε το αμέσως επόμενο διάστημα να υπάρξουν αλλαγές στο επικοινωνιακό κομμάτι της κυβέρνησης όσο και στους αναλυτές των μετρήσεων καθώς τα στελέχη του κόμματος θεώρησαν ότι βρέθηκανμετέωρα εξ αιτίας των λανθασμένων εκτιμήσεων που έγιναν από τους ειδικούς.   

Ακόμα συμφωνήθηκε να γίνει πιο συστηματική δουλειά στην προσέγγιση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Γι’ αυτό άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέλαβαν να εκλαϊκευόσουν τα αναπτυξιακά μέτρα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνου. «Πρέπει να προτάξουμε τα θετικά και όχι τον φόβο» είπε ο Αλέξης Τσίπρας ζητώντας από τους συνεργάτες του να κινητοποιήσουν τις τοπικές οργανώσεις προκειμένου το επόμενο διάστημα να δώσουν την μάχη για τις εθνικές εκλογές. Στόχος η προσέγγιση των νέων ανθρώπων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιώναλλά και όλων εκείνων που το 2015 είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν. Άλλωστε στη συνεδρίαση έγινε μεγάλη συζήτηση και για την αποχή αλλά και για την χαμηλή συσπείρωση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Φωτογραφία ΑΠΕ – ΜΠΕ


Συζήτηση έγινε και για το θέμα της διεύρυνσης με κάποια στελέχη να εκφράζουν επιφυλάξεις για τον χρόνο που δημιουργήθηκε η Προοδευτική Συμμαχία αλλά και για την αποτελεσματικότητα της.  Παρά τις ενστάσεις που υπήρξαν για την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος τελικά όλοι συμφώνησαν ότι τα στελέχη της διεύρυνσης δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ευκαιριακά αλλά αντίθετα να πέσουν και αυτά στη μάχη των εθνικών εκλογών. Στην Πολιτική Γραμματεία συζητήθηκε ακόμα τα θέμα των αλλαγών στην Δικαιοσύνη. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να στείλει πρόσκληση σε όλα τα κόμματα να καταθέσουν τις προτάσεις τους σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα που θα αναδειχτούν στη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης. Ο μοναδικός που διαφώνησε με τις αλλαγές ήταν ο Νίκος Φίλης, λέγοντας ότι ίσως αυτό το θέμα δημιουργήσει νέα προβλήματα. Οι περισσότεροι πάντως υποστήριξαν ότι δεν είναι δυνατόν να μείνει ακέφαλη η δικαιοσύνη καθώς στις εθνικές εκλογές μπορεί να μην υπάρξει κυβέρνηση. Το θέμα των αλλαγών στην ηγεσία της Δικαιοσύνης συζητήθηκε και στην προπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής σε καλό κλίμα. newsit

*** Χωρίς διαγνωστικά κέντρα θα μείνει η χώρα: «Λουκέτο» επ’ αόριστον από τα μέσα Ιουνίου…
~  Ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο των εργαστηριακών γιατρών και των διαγνωστικών κέντρων, καθώς όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο κλάδος ξεκινά επ’ αόριστον κινητοποιήσεις με λουκέτα σε όλη τη χώρα, μετά την τριήμερη κινητοποίηση της περασμένης εβδομάδας.  


Οι εκπρόσωποι του κλάδου είχαν αποφασίσει ήδη από το μεσημέρι της Τετάρτης να προχωρήσουν σε νέα λουκέτα από τα μέσα Ιουνίου,  εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, αλλά λόγω και των πολιτικών εξελίξεων, οι διαδικασίες επισπεύσθηκαν και έτσι ο κλάδος ξεκινά νέα απεργία στις 10 Ιουνίου.
Όπως ανακοινώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μετά από έκτακτη σύσκεψη, το Συντονιστικό όργανο των ιδιωτικών Ενώσεων  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε σύσκεψη που συγκάλεσε εκτάκτως, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, αποφάσισε νέα κινητοποίηση για τις 10 Ιουνίου.  
Τα ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα διαμαρτύρονται για τα υπέρογκα χαράτσια (clawback και rebate) που τα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική καταστροφή, καθώς όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι των κλάδων, ο ΕΟΠΥΥ παρακρατά ακόμη και το 70% των εισοδημάτων τους. Επ΄αόριστον αποχή από τις 10 Ιουνίου τα Διαγνωστικά Έτσι όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ο ΙΣΑ, αποφασίσθηκε η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όλων των ιδιωτικών Ενώσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με επ αόριστον αποχή από τα καθήκοντά τους που θα ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου και θα συνεχιστεί έως να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Επίσης αποφασίσθηκε να δρομολογηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων για να ενημερωθούν για τα κρίσιμα ζητήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτά. Βασικά αιτήματα είναι:  • Κατάργηση του καταστροφικού clawback και  rebate που δημεύει το 70% των εσόδων με αποτέλεσμα τα Διαγνωστικά Εργαστήρια, Πολυϊατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικοεργαστηριακοί ιατροί να οδηγούνται στο λουκέτο.  • Αύξηση του προϋπολογισμού του 2018 του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να μηδενιστεί το clawback  • Πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών  • Αύξηση της χρηματοδότησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία  • Στήριξη της Δημόσιας Υγείας.
***  Κ. Βελόπουλος στον ΣΚΑΪ: «ΤΕΛΟΣ πια με τη δεξιά και την αριστερά, υπάρχει ΜΟΝΟ η ΕΛΛΑΔΑ»… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Για όλους και για όλα μίλησε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εκπομπή «Σήμερα» στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. 

Η συζήτηση με τον Δημήτρη Οικονόμου και τη Μαρία Αναστασοπούλου ξεκίνησε με μια απάντηση στην γνωστή προβοκάτσια κατά του προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τις επιστολές από το Άγιο Όρος.
Ο Κ. Βελόπουλος στη συνέχεια τόνισε ότι το κόμμα είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή για τις εθνικές εκλογές και επανέλαβε τις θέσεις του για την προστασία των συνόρων στον Έβρο. 
Τέλος, ξεκαθάρισε τη θέση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για το λαθρομεταναστευτικό και σημείωσε ότι θα πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για την επαναφορά της θανατικής ποινής στους παιδεραστές. Δείτε τα όσα είπε παρακάτω:  https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/367004947503074/ .-
*** Δυτική Θράκη: Ένας σύγχρονος «δούρειος ίππος»; Ο σκοτεινός ρόλος του Τουρκικού προξενείου και η ξεκάθαρη πλέον Τουρκική απειλή…

~ Λίγα ήταν τα σχόλια που επιχειρήθηκαν στον ελληνικό Τύπο για το «περίεργο» γκρι στον εκλογικό χάρτη της Ροδόπης και της Ξάνθης, αυτό που υποδήλωνε την πρωτιά του Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας (DEB) στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Ενδεχομένως μπροστά στην επερχόμενη κυβερνητική αλλαγή αυτό φαντάζει ως λεπτομέρεια για τις αδιάφορες ελίτ των Αθηνών. Αυτό που έδειξε η ευρωκάλπη λοιπόν στην ελληνική Θράκη είναι πως τόσο στη Ροδόπη, όσο και στην Ξάνθη –σε κάποιον μικρό πλην υπαρκτό βαθμό και στον ευαίσθητο Έβρο– είναι η δυνατότητα της Τουρκίας να χειραγωγήσει εκλογικά τον μουσουλμανικό πληθυσμό, σε ένα σημαντικό ποσοστό. Στην Ξάνθη με το 25% επί του συνόλου να δείχνει πάνω από τη μισή μειονοτική κοινωνία, ενώ στη Ροδόπη με το 38% μιλάμε για τα 2/3 του μωαμεθανικού στοιχείου. Βλέπουμε και πάλι, όπως και το 2014, τα ποσοστά του τουρκικού κόμματος σχετικά χαμηλά στις πόλεις και πολύ υψηλά στα πιο απομακρυσμένα αμιγώς μειονοτικά χωριά. Αξιοσημείωτη ήταν προχθές η ανυπαρξία του μειονοτικού Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ κάποιων μη τουρκογενών μουσουλμάνων, όπως δείχνουν χαρακτηριστικά οι 16 μόλις ψήφοι που πήρε στους 303 εκλογείς του Ηφαίστου, έξω από την Κομοτηνή. Αν κανείς θέλει να δει το ποτήρι μισογεμάτο, οι αριθμοί τον βοηθάνε. Υπάρχει μια μείωση των τουρκόφρονων ψηφοφόρων, τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και σε ποσοστά. Αυτό όμως δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμο και δεν είναι όλη η εικόνα. Πρώτα πρώτα συνδέεται με την συνολική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η γείτων. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός γεωστρατηγικού αναπροσανατολισμού και με τη διαπάλη ερντογανικών–γκιουλενικών, είναι λογικό να μην μπορεί –ίσως να μην είναι και προτεραιότητά– η Άγκυρα να ποδηγετήσει τον μειονοτικό κόσμο στη Θράκη μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις.  Το Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας, εφόσον υπάρχει το όριο του 3% για είσοδο στο ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει άλλο λόγο ύπαρξης. Παριστάνει τον αυθεντικό πολιτικό εκφραστή της μειονότητας, με μόνο επιχείρημα τις επιδόσεις του στις ευρωεκλογές. Πέραν όμως των εντυπώσεων, τι συμβαίνει στην καθημερινότητα και επί της ουσίας; Το τουρκικό προξενείο  Εκεί πρέπει να δούμε τον τρόπο λειτουργίας του προξενικού μηχανισμού στις εθνικές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ήδη τρεις δήμοι στους δύο νομούς, του έχουν εκχωρηθεί (Ίασμος, Αρριανά, Μύκη), ενώ και στους άλλους η παρουσία του ιδίου παράγοντα είναι παραπάνω από αισθητή. Εκείνο όμως που βγάζει μάτι είναι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με την Ροδόπη να βγάζει 3 στους 3 βουλευτές μειονοτικούς ξανά και ξανά, ενώ και στις επερχόμενες εκλογές δεν είναι καθόλου βέβαιο πως κάτι θα αλλάξει (αυτή τη στιγμή μόνον ο Ε. Στυλιανίδης της ΝΔ δείχνει ικανός να εκλεγεί ως πλειονοτικός βουλευτής).  Εδώ είναι απαραίτητη μία επισήμανση. Η εκλογή ενός μουσουλμάνου βουλευτή δεν σημαίνει αναγκαστικά κινητοποίηση του προξενικού μηχανισμού, ούτε και ανάδειξη κάποιου πράκτορα της Τουρκίας. Υπάρχουν εμφανείς ποιοτικές διαφορές μεταξύ των υποψηφίων και ουδείς θα μπέρδευε τον ρόλο π.χ. του Αϊχάν Καραγιουσούφ με εκείνον του Αχμέτ Χατζηοσμάν (που ψάχνει πάλι πολιτική στέγη).  Όμως για όσο υφίσταται το παρακρατικό σύστημα της Άγκυρας στη Θράκη, θα υπάρχει και η εκβιαστική ποδηγέτηση και η δικαιολογημένη καχυποψία. Μόνο το ξήλωμα – ή έστω το αποφασιστικό ξεδόντιασμα – του τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής μπορεί να σηματοδοτήσει έναν αληθινό εκδημοκρατισμό στην τοπική πολιτική ζωή και μία αποκατάσταση της τρωθείσης ελληνικής κυριαρχίας. Τα ευρωπαϊκά πάρτι του Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας είναι απλώς η επιφάνεια του προβλήματος.  Κώστας Καραϊσκος  onalert 
***  EΘΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ!Απύθμενο θράσος και αλαζονεία από την επικεφαλής του ΚΙΕΦ: «Είμαστε Τούρκοι – Τουρκικό το κόμμα»…

~

Θρησκευτική αλλά και εθνική χαρακτήρισε τη μειονότητα στη Θράκη η επικεφαλής του ΚΙΕΦ, Τσιγδέμ Ασάφογλου.  
Η πρόεδρος του ΚΙΕΦ, που σάρωσε στην Ξάνθη και τη Ροδόπη στις ευρωεκλογές, δεν διστάζει να χαρακτηρίσει το μειονοτικό κόμμα ως «τουρκικό», ενώ δηλώνει ότι η μειονότητα είναι «εθνική και θρησκευτική».


Στις ευρωεκλογές, το ΚΙΕΦ (Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας) ήταν πρώτο τόσο στην Ξάνθη, όσο και στη Ροδόπη.  
Στην Ξάνθη, το μειονοτικό κόμμα συγκέντρωσε 25,05%, με δεύτερη τη ΝΔ με 24,43%, ενώ στη Ροδόπη το ποσοστό που πήρε ήταν 38,01%, έναντι 18,32% της ΝΔ που ακολούθησε. «Είναι τουρκικό κόμμα, αλλά είναι ένα επίσημο κόμμα του ελληνικού κράτους, απλά έχει ιδρυθεί από Τούρκους και αυτή τη στιγμή η πρόεδρος του κόμματος είναι μια Τουρκάλα», δήλωσε η Τσιγδέμ Ασάφογλου, επικεφαλής του Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας, μιλώντας στο Open.  «Η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα, η μητέρα πατρίδα μου είναι η Τουρκία. Η σημαία μου είναι η ελληνική, η μητέρα σημαία μου είναι η τουρκική. Απλά, ανήκω σε μια μειονότητα η οποία είναι εθνική και θρησκευτική», συνέχισε η πρόεδρος του ΚΙΕΦ. Δείτε το βίντεο:newsit

***  «Πέτρος Τατούλης- Νέα Πελοπόννησος»: Δωρεάν μετακίνηση ετεροδημοτών  


Όσοι ετεροδημότες επιθυμούν να μετακινηθούν από Αθήνα, Πάτρα ή άλλες πόλεις με σκοπό να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα την Κυριακή 2 Ιουνίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2103252900 ή 2103225191 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@neapeloponnisos.gr.  *** Ανατράπηκε κλούβα της Αστυνομίας που ερχόταν στην Καλαμάτα  


Τυχεροί ήταν αστυνομικοί και κρατούμενοι που επέβαιναν στην κλούβα της Αστυνομίας που ανετράπη χθες το πρωί στον αυτοκινητόδρομο, αφού κανείς  δεν τραυματίσθηκε.
Μάλιστα, οι επτά αστυνομικοί και οι έξι κρατούμενοι που διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μετά το μεσημέρι πήραν εξιτήριο.
Η κλούβα της Διεύθυνσης Μεταγωγών θα έκανε διανομή κρατουμένων σε διάφορες φυλακές και ακολούθως θα κατέληγε στην Καλαμάτα με έναν κρατούμενο που θα άφηνε, ενώ θα παρελάμβανε άλλους. 
Ανατράπηκε
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 10.30 χθες το πρωί στο δρόμο από Κόρινθο προς Τρίπολη και συγκεκριμένα στην είσοδο προς Αρχαία Κόρινθο, όταν η κλούβα τούμπαρε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλούβα της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών μετέφερε 20 κρατούμενους σε διάφορες φυλακές της Πελοποννήσου, με τους περισσότερους να έχουν τελικό προορισμό αυτές στην Τρίπολη. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική και, φυσικά, περιπολικά της Αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλισθεί πως δε θα υπάρξουν αποδράσεις. Παράλληλα, έκλεισε το συγκεκριμένο οδικό σημείο για αρκετή ώρα.
Το συμβάν αντιμετωπίζεται από την Αστυνομία καθαρά ως τροχαίο ατύχημα.
 Πήραν εξιτήριο
Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο, επτά αστυνομικοί και έξι κρατούμενοι διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Η αστυνομική κλούβα είχε ξεκινήσει τη μεταγωγή κρατουμένων από την Αθήνα και θα κατέληγε με έναν κρατούμενο στην Καλαμάτα. Έπειτα από διανυκτέρευση θα αναχωρούσε με κρατούμενους από την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.
Αργά το μεσημέρι αστυνομικοί και κρατούμενοι πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ από τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών στάλθηκε άλλη κλούβα που τους παρέλαβε και συνέχισε το δρομολόγιο μέχρι την Καλαμάτα.
Για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου.

Της Βίκυς Βετουλάκη  ***    Διαγνωστικά κέντρα: Λουκέτο επ' αόριστον και τέλος οι διαγνωστικές εξετάσεις!
  

Ταχύτατες είναι οι εξελίξεις στον κλάδο των εργαστηριακών γιατρών και των διαγνωστικών κέντρων, καθώς όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο κλάδος ξεκινά επ’ αόριστον κινητοποιήσεις με λουκέτα σε όλη τη χώρα, μετά την τριήμερη κινητοποίηση της περασμένης εβδομάδας.
Το ethnos.gr αποκάλυψε τα νέα σχέδια των εκπροσώπων του κλάδου οι οποίοι είχαν αποφασίσει ήδη από το μεσημέρι της Τετάρτης να προχωρήσουν σε νέα λουκέτα από τα μέσα Ιουνίου,  εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, αλλά λόγω και των πολιτικών εξελίξεων, οι διαδικασίες επισπεύσθηκαν και έτσι ο κλάδος ξεκινά νέα απεργία στις 10 Ιουνίου.
Όπως ανακοινώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μετά από έκτακτη σύσκεψη, το Συντονιστικό όργανο των ιδιωτικών Ενώσεων  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε σύσκεψη που συγκάλεσε εκτάκτως, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, αποφάσισε νέα κινητοποίηση για τις 10 Ιουνίου.
Τα ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα διαμαρτύρονται για τα υπέρογκα χαράτσια (clawback και rebate) που τα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική καταστροφή, καθώς όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι των κλάδων, ο ΕΟΠΥΥ παρακρατά ακόμη και το 70% των εισοδημάτων τους.
Επ΄αόριστον αποχή από τις 10 Ιουνίου τα Διαγνωστικά
Έτσι όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ο ΙΣΑ, αποφασίσθηκε η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όλων των ιδιωτικών Ενώσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με επ αόριστον αποχή από τα καθήκοντά τους που θα ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου και θα συνεχιστεί έως να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους.
Επίσης αποφασίσθηκε να δρομολογηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων για να ενημερωθούν για τα κρίσιμα ζητήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτά.
Βασικά αιτήματα είναι:
• Κατάργηση του καταστροφικού clawback και  rebate που δημεύει το 70% των εσόδων με αποτέλεσμα τα Διαγνωστικά Εργαστήρια, Πολυϊατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικοεργαστηριακοί ιατροί να οδηγούνται στο λουκέτο.
• Αύξηση του προϋπολογισμού του 2018 του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να μηδενιστεί το clawback
• Πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Αύξηση της χρηματοδότησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία
• Στήριξη της Δημόσιας Υγείας.
ethnos.gr

  

***  Πρωτοδικείο Καλαμάτας: Θρίλερ και χθες αργά με την επίσημη ανακήρυξη των μονομάχων για τη β΄ Κυριακή   
Η ανακήρυξη των συνδυασμών σε περιφερειακές και δημοτικές εκλογές που στη Μεσσηνία πάνε στη β΄ Κυριακή αναμενόταν να γίνει χθες το βράδυ από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
Σε μια πραγματική μάχη με τους εκλογικούς σάκους και τα πρακτικά το Πρωτοδικείο Καλαμάτας έκανε αγώνα να ολοκληρώσει τη διαδικασία χθες.
Η καθυστέρηση καταχώρησης των αποτελεσμάτων στο σύστημα, η έλλειψη ορισμένων εκλογικών βιβλίων από ψηφοφορίες, αλλά και οι πολύ μικρές διαφορές μεταξύ συνδυασμών σε ορισμένες περιπτώσεις ανάγκασαν και το Πρωτοδικείο με τη σειρά του να καθυστερήσει τη σχετική ανακήρυξη. Ωστόσο, σήμερα το πρωί το Τμήμα Εκλογών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας πρέπει να έχει στα χέρια του τις σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου, προκειμένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη διενέργεια των δεύτερων επαναληπτικών εκλογών.
 Στα ίδια εκλογικά
Την Κυριακή, λοιπόν, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις Περιφέρειες και τους Δήμους όπου κανένας συνδυασμός δε συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.
Για την επαναληπτική ψηφοφορία υπενθυμίζεται ότι:
-Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία (26.5.2019), με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών θα οριστεί ένας γραμματέας.
-Η ψηφοφορία θα αρχίσει και πάλι στις 7.00 το πρωί και θα λήξει στις 7.00 το απόγευμα.
-Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία ο εκλογέας δε σημειώνει σταυρό προτίμησης σε κανέναν υποψήφιο σύμβουλο, δεδομένου ότι η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους υποψήφιους περιφερειάρχες και τους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία.
 Εκλογικοί σάκοι
Οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία έχουν ήδη παραδώσει τον απαραίτητο αριθμό ψηφοδελτίων.
Σήμερα το πρωί θα φτιαχτούν οι εκλογικοί σάκοι και το εκλογικό υλικό θα παραδοθεί στους Δήμους σήμερα κιόλας. Από αύριο θα μπορούν να το παραλαμβάνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.
Την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα καταστήματα των Δήμων θα παραμείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής που εκτείνεται η χωρική τους αρμοδιότητα.
Κι όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών της β΄ Κυριακής από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας θα ξεκινήσει και η επίσημη καταμέτρηση των σταυρών των υποψηφίων, προκειμένου να εκδοθούν οι αποφάσεις με αυτούς που εκλέγονται.
Πάντως, δεν είναι λίγοι οι υποψήφιοι που από μόνοι τους αναζητούν, από όποια πηγή μπορούν, τα πρακτικά από εκλογικά τμήματα, ώστε να κάνουν μόνοι τους καταμέτρηση και δώσουν τέλος στην αγωνία τους για το αν έχουν εκλεγεί ή όχι.
Της Βίκυς Βετουλάκη ***  Δωρεάν μετακίνηση με επιστροφή των ετεροδημοτών από την «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο» 
Ο συνδυασμός «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο» με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Παναγιώτη Νίκα θα φροντίσει για τη δωρεάν μετακίνηση με επιστροφή των ετεροδημοτών, προκειμένου να ψηφίσουν στο β΄ γύρο των περιφερειακών εκλογών την Κυριακή 2 Ιουνίου.
Οι ετεροδημότες της Πελοποννήσου μπορούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανήκουν, να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα ή emails:
 -για την Αργολίδα
Τηλ: 27520 24881
Email: nikaspeargolidas@gmail.com
 -για την Αρκαδία
Τηλ: 2710 226869
Email: nikaspearcadias@gmail.com
 -για την Κορινθία
Τηλ: 27410 80643 / 27410 80742
Email: nikaspekorinthias@gmail.com
 -για τη Λακωνία
Τηλ: 27310 20480
Email: nikaspelakonias@gmail.com
 -για τη Μεσσηνία
Τηλ: 27210 29968
Email: nikaspemessinias@gmail.com.                                                                                                                                                                                                                               ***  ΔΕΥΑ Μεσσηνίας: Καταγγελία για απόλυση 26 συμβασιούχων εργαζομένων  


Σε καταγγελία εναντίον της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής προχώρησε χθες το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, με αφορμή την απόλυση 26 συμβασιούχων εργαζομένων της.
Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η απερχόμενη διοίκηση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Νίκα, χωρίς καμία ευαισθησία προχωρά σε απόλυση 26 συμβασιούχων εργαζομένων. Το Σωματείο, δια της νομικής εκπροσώπου του, κατέθεσε τεκμηριωμένη νομική κάλυψη για την παραμονή των εργαζομένων και τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
Οι εργαζόμενοι με κινητοποίηση κατά την ώρα που ήταν προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί το Δ.Σ., αποκλείοντας το κτήριο όπου θα γινόταν η συνεδρίαση.
Οι σύμβουλοι δια της νομικής τους εκπροσώπησης αγνόησαν τη νομιμότητα της συνεδρίασης, εν αγνοία του εκπροσώπου των εργαζομένων, μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, και κάτω από δένδρο με σκιά αποφάσισαν παράνομα την έγκριση του έκτακτου θέματος σε προεκλογική περίοδο: Κεντρικός συλλεκτήρας ζώνη 1 Καλαμάτας, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση όρων διακήρυξης.
Οι εργαζόμενοι έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Μόνο με αγώνα και πάλη μέσα από τα σωματεία θα έχουμε κατακτήσεις, δεν περιμένουμε τίποτα, μέσα από Δημοτικές Αρχές υλοποίησης πολιτικών ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους υπερασπίζοντας πάντα τα δικαιώματα της τάξης μας, όπως μέχρι τώρα έχουμε κάνει με επιτυχία.
Φυσικά, θα υπάρξει καταγγελία στην αποκεντρωμένη για προσβολή της συγκεκριμένης μη νόμιμης απόφασης».


ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Από τα ξημερώματα οι εργαζόμενοι στην ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, δίνουν την  μάχη του αγώνα γιά σταθερές και μόνιμες σχέσεις εργασίας. Με αίτημα καμία απόλυση των 26 συμβασιούχων πού διεκδικούν την μονιμοποίηση τους, έχουν καταλάβει τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ. Είμαστε αποφασισμένοι όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Σωματείου Παναγιώτης Κουφαλάκος να κρατήσουμε την υπηρεσία κλειστή γιά όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αποσπάσουμε θετική απόφαση πού θα ανοίξει τον δρόμο για την μονιμοποίηση των συναδέλφων μας. Καλούμε και αυτούς πού Κυβερνούν και αυτούς πού διεκδικούν να συμμετάσχουν στην αυριανή διακυβέρνηση της χώρας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Καλούμε επίσης την απερχόμενη Δημοτικής αρχή, αλλά και τους δημοτικούς συνδιασμούς πού συμμετείχαν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να πάρουν ξεκάθαρη θέση με τι εργασιακές σχέσεις επιθυμούν να λειτουργήσουν τις υπηρεσίες τους.
Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε την εργασία μας, Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας την απαξιώνει πρός όφελος των εργολάβων πού καραδοκούν να μπούν στην υπηρεσία και να δρομολογήσουν εξελίξεις οριστικής ιδιωτικοποίησης. Τέλος καλούμε τους εργαζόμενους της πόλης να συμπαρασταθούν στον δίκαιο αγώνα μας, πού είναι και δικός τους αφού ματώνουν καθημερινά από τα ακριβά ανταποδοτικά τέλη πού πληρώνουν. 


***  Επίσκεψη Αθανασόπουλου στο εκλογικό κέντρο της «Δημιουργικής Πρωτοβουλίας»   

Το εκλογικό κέντρο της «Δημιουργικής Πρωτοβουλίας για το Δήμο Καλαμάτας» επισκέφθηκε χθες ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Μεσσήνης, Γεώργιος Αθανασόπουλος, ενώ ακολούθησε εγκάρδια συζήτηση σε ένα πολύ θερμό κλίμα.
Ο κ. Βασιλόπουλος και το επιτελείο του συνεχάρησαν τον κ. Αθανασόπουλο για τη μεγάλη επιτυχία του.
Με τη σειρά του ο κ. Αθανασόπουλος ευχήθηκε στον επικεφαλής της «Δημιουργικής Πρωτοβουλίας» να πρωτεύσει στο β΄ γύρο αυτής της Κυριακής, δηλώνοντας την αμέριστη στήριξή του και την πεποίθησή του ότι η επόμενη ημέρα με τον κ. Βασιλόπουλο δήμαρχο Καλαμάτας θα δημιουργήσει ένα άριστο κλίμα συνεργασίας των δύο Δήμων για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
  ***  Ο Γιάννης Πάριος στην Καλαμάτα για μια μοναδική συναυλία στις 17 Ιουλίου   Τη δουλειά του με τίτλο «Το ταξίδι του έρωτα…» θα παρουσιάσει ο Γιάννης Πάριος, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και συνθέτες, στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας στις 17 Ιουλίου.
Τραγουδούν : Κων/νος Αναγνώστου, Ροδόκλεια Κουταλέλη, Ελένη-Στυλιανή Αλεξανδρή
Μαέστρος: Ντίνος Γεωργούτσος
Μαζί του δεκαμελής ορχήστρα.
 Πληροφορίες
Ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοράς εισιτηρίων
https://www.ticketplus.gr/event/40/giannis-parios ticketpluslogo
Πληροφορίες  για τη συναυλία: 2310257218,6909205621
Προπώληση εισιτηρίων: γενική είσοδος 18 ευρώ, φοιτητικό –ανέργων  15 ευρώ
Την ημέρα τις συναυλίας: 20 γενική είσοδος 18 φοιτητικό Ανέργων
 Προπώληση εισιτηρίων
 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Hondos center (τηλ. 27210 22555)
Katsiris travel (τηλ. 27210 28989)
 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Βιβλιοπωλείο Έφη Νικολοπούλου (τηλ. 2724 022849)
 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Βιβλιοπωλείο Αρχονταρίκι (τηλ. 2761 024960)
 ΜΕΣΣΗΝΗ
Sports Energy Μίχος Σταύρος (τηλ. 2722 400418)
 ΚΟΡΩΝΗ
Βιβλιοπωλείο «Χαρτί και μολύβι» (τηλ. 2725 022720).*** Αθλητική ενημέρωση***  Τελικός  UEFA Europa League ποδοσφαίρου  στο    Knockout stage  χθες
  ΤΣΕΛΣΗ  -ΑΡΣΕΝΑΛ  4-1  .- ^
*** Τελικός   UEFA  Champions  League  στο ποδόσφαιρο  :
 ΤΟΤΤΕΝΑΜ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 

*** 
***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ  2019  :

 1.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 01 ΜΑΪΟΥ 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . ~     ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-  

 2.-  ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Από το 2008 ... για τους νεότερους > Πέμπτη 02 ΜΑΪΟΥ 2019  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/k-2008.html  .- 

3.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .  Πέμπτη  02- Μαΐου -2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : ‘ https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html   .- 

 4.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας. Παρασκευή 03 -05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .- 
 5.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 04-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html
6.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας . Κυριακή 05-05-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης    :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .- ^
 7.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 06-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-
8.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας . Δευτέρα 06-05-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας . 
~ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ....ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΣΕΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 2019 . : https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-                                                                                                                                                       9.- ARFARA NEWS Τ α Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 07-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   [υποψήφιοι-υποψηφιότητες] : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_7.html .-                         
10.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 08-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
11.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 09-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-
12.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 10-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .- 
13.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 11-05-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-   
14.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά  Μεσσηνίας . Κυριακή 12-05-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-
15.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 13-05-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news_13.html   16.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από το Αρφαρά Καλαμάτας . Τρίτη  14-05-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας: https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news_14.html  .- 
 17.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_14.html  .-
18.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη  16-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_15.html .- 
19.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή  17-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news_17.html  .-
20.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 18-05-2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_18.html  .-
21.- ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ  26-05-2019 στην Ελλάδα , Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε ! Σάββατο 18-05-2018 Στο αγιάζι της ενημέρωσης: https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/05/26-05-2019-18-05-2018-26-05-2019-1.html  .-   
 22.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 19-05-2019  ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-  
  23.- ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   26-05-2019 Κυριακή 19-05-2019  Μια  εβδομάδα πρίν εκλογές . ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ  : https://vlasiosarfara.blogspot.com/2019/05/19-05-2019.html  .-
24.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 20-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_20.html  .-
25.-  ARFARA  NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη  21 -05 -2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/05/arfara-news_20.html  .- 
26.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- Τετάρτη 22-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news_22.html  .- 
 27.- ARFARA NEWS  Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 23 -05 -2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :   https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news_22.html  .-
 28.-  ARFARA NEWS Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας . Παρασκευή 24-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης: https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news_23.html  .-
29.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 25-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_24.html  .- 
30.- ARFARA NEWS  Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 26-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης:  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_26.html .- 
 31.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα  27-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_26.html .- 
32.- ARFARA  NEWS  Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη  28-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://snsarfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news_27.html .-
33.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .   Τετάρτη 29-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_29.html .-

34 .- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας. Πέμπτη 30-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/…/arfara-… .-     
35.-  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—


***    BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: 
~ 1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,                               
 http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009
  2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-
http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας 
Σύνολον 14.444   βίντεο   .- 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/       = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών   
 https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-              http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr                      https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139.                                                                                                                                                *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
  ***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-                                                                         https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ 
Υ !!! ] .-  https://www.facebook.com/vasilis.trigilidas . = Vasilis Trigilidas   .-